Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според това, пред кого се отчита дейността


Съвети отчитащи се пред никакъв орган общо: 11
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за административната реформа
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по библиотечно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Ловен съвет
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет за кино
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Междуведомствен съвет по пространствени данни


Съвети отчитащи се пред "Министерски съвет" общо: 55
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален статистически съвет
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Висш съвет по фармация
Национален съвет по условията на труд
Национален архивен съвет
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет за закрила на детето
Съвет по европейските въпроси
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по сигурността
Висш консултативен съвет по водите
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по горите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет по туризъм
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по метрология
Национален съвет за наука и иновации
Съвет по гражданството
Съвет по отбрана
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Национален съвет по психично здраве
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по демографска политика
Национален икономически съвет
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по енергийна сигурност
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет "Партньорство за здраве"
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Координационен съвет по водите
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по киберсигурността
Съвет за развитие на гражданското общество
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за икономически анализи


Съвети отчитащи се пред "Министър" общо: 12
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет за защита на потребителите
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по международни осиновявания
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Съвет за електронно управление
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за българския жестов език
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход


Съвети отчитащи се пред "Председател на Държавна агенция" общо: 0


Съвети отчитащи се пред "Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция" общо: 0


Съвети отчитащи се пред "Друго" общо: 0