Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според нивото на ръководство


С председател с длъжност "министър-председател" общо: 3
Съвет за развитие
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по сигурността


С председател с длъжност "заместник министър-председател" общо: 17
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет по киберсигурността
Съвет по енергийна сигурност
Национален съвет по медицинска експертиза
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет за хората с увреждания
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за административната реформа
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие на гражданското общество
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Съвет за икономически анализи


С председател с длъжност "министър" общо: 35
Национален съвет по метрология
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Национален съвет за наука и иновации
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по превенция на престъпността
Съвет за българския жестов език
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по отбрана
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Съвет за електронно управление
Национален съвет по психично здраве
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален икономически съвет
Висш съвет по фармация
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Съвет за криминологични изследвания
Съвет по европейските въпроси
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход


С председател с длъжност "заместник-министър" общо: 12
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Съвет по гражданството
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по читалищно дело
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален консултативен съвет за младежта


С председател с длъжност "председател на държавна агенция" общо: 3
Национален архивен съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет за закрила на детето


С председател с длъжност "изпълнителен директор на изпълнителна агенция" общо: 2
Ловен съвет
Национален съвет по горите


С председател с длъжност "друга" общо: 9
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Национален съвет за кино
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален статистически съвет
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната