Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според членството на социални, икономически партньори, НПО


С членове от "централно ниво" общо: 76
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по метрология
Съвет по международно осиновяване
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по читалищно дело
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет по енергийна сигурност
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Висш консултативен съвет по водите
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Координационен съвет по водите
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за кино
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за наука и иновации
Национален архивен съвет
Висш съвет по фармация
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Съвет по киберсигурността
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по медицинска експертиза
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет по условията на труд
Съвет за интелигентен растеж
Национален икономически съвет
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Съвет по европейските въпроси
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Съвет по цифровото десетилетие
Национален съвет за хората с увреждания
Съвет по сигурността
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет за защита на потребителите
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за административната реформа
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие на гражданското общество
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Съвет за икономически анализи
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Съвет за развитие
Национален съвет по превенция на престъпността
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Национален статистически съвет
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по горите
Национален съвет по психично здраве
Съвет за българския жестов език
Национален съвет по демографска политика
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Ловен съвет
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по отбрана


С членове от "областно ниво" общо: 3
Национален съвет по читалищно дело
Съвет за административната реформа
Съвет по децентрализация на държавното управление


С членове от "общинско ниво" общо: 14
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по читалищно дело
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за административната реформа
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет по децентрализация на държавното управление


С членове от "неправителствена органцизация" общо: 32
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Координационен съвет по водите
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за кино
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за наука и иновации
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Висш съвет по фармация
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет за закрила на детето
Съвет за развитие на гражданското общество
Национален икономически съвет
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет за защита на потребителите
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по превенция на престъпността
Ловен съвет
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Висш експертен екологичен съвет


С членове от "частен сектор" общо: 8
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за наука и иновации
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Ловен съвет
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите


С членове от "академичната общност" общо: 19
Национален съвет по читалищно дело
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет за кино
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет за наука и иновации
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за икономически анализи
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален статистически съвет
Ловен съвет
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система