Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според видовете органи, към които са създадени


Към никакъв орган общо: 0


Към "Министерски съвет" общо: 42
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по условията на труд
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по сигурността
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за административната реформа
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Национален съвет по психично здраве
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален икономически съвет
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по енергийна сигурност
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет "Партньорство за здраве"
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по киберсигурността
Съвет за развитие на гражданското общество
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за икономически анализи
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие


Към "Министър" общо: 30
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш съвет по фармация
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за защита на потребителите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по метрология
Национален съвет за наука и иновации
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по гражданството
Съвет по отбрана
Съвет по международно осиновяване
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по библиотечно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за кино
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Координационен съвет по водите
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за българския жестов език
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход


Към "Председател на Държавна агенция" общо: 4
Национален статистически съвет
Национален архивен съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет по туризъм


Към "Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция" общо: 2
Национален съвет по горите
Ловен съвет


Към "Друго" общо: 0