Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според наличието на работна програма за 2023 г.


Съвети с програма общо: 4
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет за административната реформа
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за икономически анализи


Съвети без програма общо: 75
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален статистически съвет
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Висш съвет по фармация
Национален съвет по условията на труд
Национален архивен съвет
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет за закрила на детето
Съвет по европейските въпроси
Национален съвет по биологичното разнообразие
Съвет по сигурността
Висш консултативен съвет по водите
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по горите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по туризъм
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по метрология
Национален съвет за наука и иновации
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по гражданството
Съвет по отбрана
Съвет по международно осиновяване
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по библиотечно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Ловен съвет
Национален съвет по психично здраве
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Висш експертен екологичен съвет
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет за кино
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Национален икономически съвет
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по енергийна сигурност
Национален съвет по антикорупционни политики
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Съвет "Партньорство за здраве"
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Координационен съвет по водите
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Съвет по киберсигурността
Съвет за развитие на гражданското общество
Национален консултативен съвет за младежта
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Съвет за българския жестов език
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие

предишна година