Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според нивото на ръководство


С председател с длъжност "министър-председател" общо: 5
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за развитие
Съвет по сигурността
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Национален съвет по антикорупционни политики


С председател с длъжност "заместник министър-председател" общо: 16
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Съвет по киберсигурността
Съвет по енергийна сигурност
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Съвет за икономически анализи
Съвет за административната реформа
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие


С председател с длъжност "министър" общо: 37
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Координационен съвет по водите
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Национален икономически съвет
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Съвет по европейските въпроси
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Национален съвет по превенция на престъпността
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Национален съвет по горите
Национален съвет по психично здраве
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за българския жестов език
Национален съвет по демографска политика
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по метрология
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Съвет по отбрана
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Висш съвет по фармация
Съвет за криминологични изследвания
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по туризъм
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Национален съвет по условията на труд
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Национален съвет по въпросите на социалното включване


С председател с длъжност "заместник-министър" общо: 13
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Съвет по международно осиновяване
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален консултативен съвет за младежта
Национален съвет по биологичното разнообразие
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш експертен екологичен съвет
Съвет по гражданството
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите


С председател с длъжност "председател на държавна агенция" общо: 3
Национален архивен съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет за закрила на детето


С председател с длъжност "изпълнителен директор на изпълнителна агенция" общо: 1
Ловен съвет


С председател с длъжност "друга" общо: 7
Висш експертен екологичен съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Национален съвет за кино
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален статистически съвет
Съвет по националния радиочестотен спектър