Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според нивото на ръководство


С председател с длъжност "министър-председател" общо: 4
Съвет по сигурността
Съвет за развитие
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз


С председател с длъжност "заместник министър-председател" общо: 15
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет по киберсигурността
Съвет по енергийна сигурност
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален икономически съвет
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Съвет за развитие на гражданското общество
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за хората с увреждания
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Съвет за административната реформа
Национален съвет за тристранно сътрудничество


С председател с длъжност "министър" общо: 32
Национален съвет по метрология
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Национален съвет за наука и иновации
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по превенция на престъпността
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за българския жестов език
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по отбрана
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Национален съвет по условията на труд
Висш съвет по фармация
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Съвет по европейските въпроси
Съвет за електронно управление
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по психично здраве


С председател с длъжност "заместник-министър" общо: 12
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Съвет по гражданството
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по читалищно дело
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш експертен екологичен съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален съвет за насърчаване на заетостта


С председател с длъжност "председател на държавна агенция" общо: 3
Национален архивен съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет за закрила на детето


С председател с длъжност "изпълнителен директор на изпълнителна агенция" общо: 2
Ловен съвет
Национален съвет по горите


С председател с длъжност "друга" общо: 8
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Национален съвет за кино
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален статистически съвет
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност