Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според според акта за създаване


Създадени с "Със закон" общо: 42
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален статистически съвет
Национален съвет по наркотичните вещества
Висш съвет по фармация
Национален съвет по условията на труд
Национален архивен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по горите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по туризъм
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по метрология
Национален съвет за наука и иновации
Съвет по гражданството
Съвет по отбрана
Съвет по международно осиновяване
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по библиотечно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Ловен съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за кино
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Координационен съвет по водите
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Съвет по киберсигурността
Съвет за развитие на гражданското общество
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за българския жестов език
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие


Създадени с "С постановление" общо: 36
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за административната реформа
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Национален съвет по психично здраве
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален икономически съвет
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по енергийна сигурност
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет "Партньорство за здраве"
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за икономически анализи
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма


Създадени с "Друго" общо: 0