Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според сферата на дейност


Сфера на дейност "-" общо: 4
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за развитие на гражданското общество


Сфера на дейност "Финанси" общо: 1
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната


Сфера на дейност "Отбрана и сигурност" общо: 7
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Съвет по сигурността
Съвет по отбрана
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма


Сфера на дейност "Търговия и защита на потребителите" общо: 2
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Национален съвет за защита на потребителите


Сфера на дейност "Информационни технологии и съобщения" общо: 4
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по цифровото десетилетие
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Съвет по киберсигурността


Сфера на дейност "Околна среда" общо: 6
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Висш експертен екологичен съвет
Координационен съвет по водите


Сфера на дейност "Правосъдие и вътрешни работи" общо: 9
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Съвет по гражданството
Съвет по международно осиновяване
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по превенция на престъпността
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет за криминологични изследвания


Сфера на дейност "Социални дейности" общо: 7
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален консултативен съвет за младежта
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие


Сфера на дейност "Здравеопазване" общо: 6
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по наркотичните вещества
Висш съвет по фармация
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Съвет "Партньорство за здраве"


Сфера на дейност "Етнически и демографски въпроси" общо: 3
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция


Сфера на дейност "Икономика и туризъм" общо: 6
Национален съвет по туризъм
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по метрология
Национален икономически съвет
Съвет за икономически анализи
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход


Сфера на дейност "Държавно управление" общо: 9
Национален статистически съвет
Национален архивен съвет
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет за административната реформа
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по енергийна сигурност
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"


Сфера на дейност "Външни работи и европейски въпроси" общо: 3
Съвет по европейските въпроси
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз


Сфера на дейност "Наука" общо: 2
Национален съвет за наука и иновации
Съвет за българския жестов език


Сфера на дейност "Труд и заетост" общо: 3
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност


Сфера на дейност "Култура и интелектуална собственост" общо: 4
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет за кино


Сфера на дейност "Земеделие и гори" общо: 2
Национален съвет по горите
Ловен съвет