Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според членството на социални, икономически партньори, НПО


С членове от "централно ниво" общо: 78
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по метрология
Съвет по гражданството
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет по наркотичните вещества
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Национален съвет по горите
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по читалищно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет по биологичното разнообразие
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален статистически съвет
Съвет по енергийна сигурност
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Съвет за интелигентен растеж
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за кино
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Съвет по отбрана
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален архивен съвет
Национален съвет по демографска политика
Висш съвет по фармация
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Съвет по киберсигурността
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Съвет за българския жестов език
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет по медицинска експертиза
Съвет за развитие
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет по условията на труд
Национален икономически съвет
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Съвет по европейските въпроси
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Съвет за електронно управление
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по психично здраве
Съвет по сигурността
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет за защита на потребителите
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за административната реформа
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие на гражданското общество
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за икономически анализи
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход


С членове от "областно ниво" общо: 2
Национален съвет по читалищно дело
Съвет за административната реформа


С членове от "общинско ниво" общо: 15
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по читалищно дело
Висш консултативен съвет по водите
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за административната реформа
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия


С членове от "неправителствена органцизация" общо: 35
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за интелигентен растеж
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за кино
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Висш съвет по фармация
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет за закрила на детето
Съвет за развитие на гражданското общество
Национален икономически съвет
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет за защита на потребителите
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия


С членове от "частен сектор" общо: 8
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за наука и иновации
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход


С членове от "академичната общност" общо: 23
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Национален статистически съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет за кино
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за интелигентен растеж
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за икономически анализи
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход