Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според нивото на ръководство


С председател с длъжност "министър-председател" общо: 3
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по сигурността
Съвет за развитие


С председател с длъжност "заместник министър-председател" общо: 18
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Съвет по киберсигурността
Съвет по енергийна сигурност
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет за хората с увреждания
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за административната реформа
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие на гражданското общество
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Съвет за икономически анализи
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет по геодезия, картография и кадастър


С председател с длъжност "министър" общо: 35
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Координационен съвет по водите
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален икономически съвет
Висш съвет по фармация
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Съвет по европейските въпроси
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Национален съвет по превенция на престъпността
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Национален съвет по горите
Национален съвет по психично здраве
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за българския жестов език
Национален съвет по демографска политика
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет по метрология
Съвет за криминологични изследвания
Национален съвет по туризъм
Съвет по отбрана
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по наркотичните вещества


С председател с длъжност "заместник-министър" общо: 12
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Съвет по международно осиновяване
Национален съвет по читалищно дело
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален консултативен съвет за младежта
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш експертен екологичен съвет
Съвет по гражданството


С председател с длъжност "председател на държавна агенция" общо: 3
Национален архивен съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет за закрила на детето


С председател с длъжност "изпълнителен директор на изпълнителна агенция" общо: 1
Ловен съвет


С председател с длъжност "друга" общо: 7
Висш експертен екологичен съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Национален съвет за кино
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален статистически съвет
Съвет по националния радиочестотен спектър