Порталът за консултативните съвети се администрира от дирекция "Икономическа и социална политика" от Администрацията на Министерския съвет.

Контакти: Иван Николов

тел. 940 27-24, e-mail: i.nicolov@government.bg

 

Секретариати на консултативните съвети

Висш експертен екологичен съвет

Секретарите на Висшия експертен екологичен съвет, в т.ч. на основния,на Междуведомствена комисия  по чл. 2, ал. 2,  т.3 и наМЕЕС , са служители на щатна длъжност в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”


Секретарят на специализирания състав по планове за управление на защитени територии е служител на щатна длъжност в дирекция “Национална служба за защита на природата”. 


Секретар на ВЕЕС - основен състав и Междуведомствена комисия (МК) –специализиран състав на ВЕЕС: Мая Ганджова

Административна структура:

Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ"

 

Лице за контакти: Мая Ганджова

телефон за контакти: (02) 940 62 69

e-mail: mgandzhova@moew.government.bg

 

Секретар на специализирания състав на ВЕЕС -Междуведомствен експертен екологичен съвет (МЕЕС):

            Екатерина Манолова

 

Административна структура:

Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Екологична оценка, ОВОС и промишлено замърсяване“

Отдел КР и опасни вещества“

Лице за контакти: Екатерина Манолова

 

телефон за контакти: (02) 940 62 13

e-mail: e_manolova@moew.government.bg

 

Секретар на специализирания състав на ВЕЕС  по планове за управление на защитени територии:

            Валерия Ангелова
Административна структура:
Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Национална служба за защита на природата"

Отдел „Натура 2000 и Защитени територии“

 

Лице за контакти: Валерия Ангелова

телефон за контакти: (02) 940 66 29

e-mail: valeriaangelova@moew.government.bg

 


Висш консултативен съвет по водите

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на околната среда и водите
 • Дирекция: "Управление на водите" 

Лице за контакти: Борил Заднепровски

Телефон за контакти: 02/ 940 6527

E-mail: B.Zadneprovski@moew.government.bg


Висш съвет по фармация

Секретар: маг. фарм. Таня Гергинова, държавен експерт в дирекция "Лекарствена политика", отдел "Лекарствени продукти", Министерство на здравеопазването.

Лице за контакт: маг. фарм. Таня Гергинова, главен експерт в дирекция "Лекарствена политика", отдел "Лекарствени продукти", Министерство на здравеопазването.

телефон : 02/93 01 131

e-mail: tgerginova@mh.government.bg


Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

 

Секретариат: Теодора Митова, младши експерт, отдел "Политика за малките и средните предприятия", дирекция "Икономически политики за насърчаване", тел. 940 7573.


Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Няма въведена информация

Консултативен съвет за Европейската зелена сделка

Секретар на КСЕЗС:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ - началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по климатични политики


Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност

Секретар: 

Юлия Григорова

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: Борислав Ботев

Телефон за контакти: 029829984

E-mail: BHBotev@mvr.bg


Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: Ненка Делевска

Телефон за контакти: 92 2 0 919

E-mail: n.delevska@mod.bg


Консултативна комисия по генномодифицирани организми

Секретар: Николай Цветков

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на околната среда и водите
 • Дирекция/отдел: Национална служба за защита на природата

Лице за контакт: Николай Цветков

Телефон за контакти: 02/9406123

E-mail: ntsvetkov@moew.government.bg


Консултативно-експертен съвет за лечебни растения

Секретариат:

 • Министерство на околната среда и водите
 • Дирекция "Национална служба за защита на природата"/отдел: ................

Телефон за контакти: 02/ 940 61 58
 


Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

Секретар: директор на дирекция " Икономическа и финансова политика", Министерство на финансите

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на финансите
 • Дирекция: "Икономическа и финансова политика" 

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Координационен съвет по водите

Секретар: директор на дирекция "Управление на водите", Министерство на околната среда и водите

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на околната среда и водите
 • Дирекция: "Управление на водите"  

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Ловен съвет

Секретар: инж. Юлиян Русев – началник на отдел „ЛОД” в ИАГ

Секретариат:

 • Административна структура: Изпълнителна агенция по горите
 • Дирекция/отдел: „Лов и опазване на дивеча”

Лице за контакти: инж. Юлиян Русев

Телефон за контакти: 02/9045 303

E-mail: lov@iag.bg


Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол

Секретар: главен комисар Светлан Кичиков - директор на Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР

Дейността на съвета се осигурява административно от служители на Главна дирекция "Гранична полиция".

Контакти:

тел.: 02/ 982 39 99

факс: 02/982 23 66


Междуведомствен съвет по експортно застраховане

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на икономиката
 • Дирекция:  "Външноикономическа политика"

Телефон за контакти: 02/ 940 77 61; 02/940 70 18

Факс: 02/ 981 49 15


Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Секретар:

Димитър Бучков - съветник към политическия кабинет на министър-председателя
 

Секретариат:

Елена Бакова, тел.: 02/940 28 42, ел.поща: e.bakova@government.bg
Димитър Иванов, тел.: 02/940 28 13, ел.поща: 
dp.ivanov@government.bg 
Бенко Ламбев, тел.:02/940 20 66, ел.поща: 
b.lambev@government.bg


Междуведомствен съвет по пространствени данни

 

 Секретар: Светлогор Киров - началник на отдел „Данни“, дирекция „Единен системен интегратор“, Държавна агенция „Електронно управление“

 

Секретариат:

Таня Петрова - старши експерт , дирекция „Единен системен интегратор“, тел.: 02 949 20 66, e-mail: tpetrova@e-gov.bg  

 

 Нина Трифонова - главен специалист , дирекция „Единен системен интегратор ” тел.: 02 949 2209, e-mail: ntrifonova@e-gov.bg 


Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС

Секретариат:

 • Министерство на външните работи
 • Дирекция "НАТО и регионална сигурност"

Телефон за контакти: 02/948 22 44

Факс: 948 20 37

e-mail: nato@mfa.bg

 


Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт

Секретариат:

 • Министерство на правосъдието
 • Дирекция “Информационно обслужване и технологии”
 • E-mail: It.Dep@justice.government.bg

Национален архивен съвет

Секретар: Илияна Паскова - главен директор на Главна дирекция "Архивна политика" в Държавна агенция "Архиви", тел.: 94 00 129;  e-mail: i.paskova@archives.government.bg

Юрисконсулт: Лиана Битракова, началник отдел "Правен", Дирекция "АПФСО" в Държавна агенция "Архиви",        тел.: 94 00 201; e-mail: l.bitrakova@archives.government.bg

Технически сътрудник: Тереза Халачева, главен специалист в отдел "АСО", Дирекция "АПФСО" в Държавна агенция "Архиви", тел.: 94 00 101; e-mail: t.halacheva@archives.government.bg


Национален икономически съвет

Секретар: директор на дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на икономиката и индустрията
 • Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

Лица за контакти: Николина Маджева

Телефони за контакти: 940 72 27

E-mail: n.madjeva@mi.government.bg


Национален консултативен съвет за младежта

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на младежта и спорта
 • Дирекция "Младежки политики"

Лице за контакти: Любомир Дренски

Телефон за контакти: 02 9300 836

E-mail: Lubomir.Drenski@mpes.government.bg


Национален статистически съвет

Секретар: Галя Статева

Секретариат:

 • Национален статистически институт

Телефон за контакти: 02/9857 701

E-mail: Secretariat@nsi.bg


Национален съвет за закрила на детето

 

Секретариат:

 • Административна структура: Държавна агенция за закрила на детето
 • Дирекция: "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

Лице за контакти: Милена Дянкова

Телефон за контакти: 933 90 42

E-mail: milena.dyankova@sacp.government.bg


Национален съвет за защита на потребителите

Секретар: Вихра Търнаджийска, държавен експерт

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на икономиката
 • Дирекция: "Техническа хармонизация и политика за потребителите", отдел "Политика за потребителите"

Телефон за контакти: 02/ 940 75 71, 02/ 940 72 53;

 


Национален съвет за кино

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на образованието и науката
 • Дирекция: Финанси

Лице за контакти: Кина Карарайчева

Телефон за контакти: 02/9217516

E-mail: k.karaicheva@mon.bg

Мирослав Пагелски : 02/9217618

m.pagelski@mon.bg


Национален съвет за насърчаване на заетостта

Секретариат:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност”

Лице за контакти: Ивайло Найденов, секретар на НСНЗ

Телефон за контакти: 02/8119419

E-mail: naydenov@mlsp.government.bg

Web: НСНЗ


Национален съвет за наука и иновации

Секретар: ................

Секретариат:

 • Министерство на образованието и науката
 • Дирекция "Наука"

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Създадена на основание чл. 22 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, със заповед № ЛС-04-312/27.02.2014 г. на министъра на правосъдието.

 

Председател:

Любомир Димов, началник на отедел „Процесуално представителство“ в дирекция ”Правосъдие, нормотворчество и проекти” в Министерството на правосъдието;

 

Членове:

Десислава Гьошева – началник на отдел „Финансово-счетоводна дейност“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в Министерството на правосъдието;

Росен Кожухаров – началник на отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване и канцелария“ в Министерството на правосъдието;

Георги Спасов – старши експерт в дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ в Министерството на правосъдието;

Петя Цинцова – младши експерт в отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване и канцелария“ в Министерството на правосъдието.

 

Лице за контакт от комисията:

Георги Спасов

Телефон за контакти: 02/ 9237 359

E-mail: g.spasov@justice.government.bg


Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

Секретариат:

Росица Иванова - тел. 02/ 940 36 22, rositsa@government.bg, факс 02/ 940 2118 
Ахавни Топакбашян - тел. 02/ 940 25 69,  a.topakbachian@government.bg

Даниела Николова - тел. 02/ 940 21 50, dnikolova@government.bg

Никола Петков - тел. 02/ 940 21 48,  n.petkov@government.bg

 

 


Национален съвет за тристранно сътрудничество

Секретар: Мариета Стоянова

Секретариат: административна структура в Администрацията на Министерския съвет

Телефон за контакти: 940 20 32

E-mail:  Secretariat_NSTS@government.bg 


Национален съвет за хората с увреждания

 

Секретар: Стефанка Орозова – главен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел. :02/8119 634

 

Заместник-секретар: Маргарита Маринова - държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел.: 02/8119 441,

 

e-mail: secretary-nshu@mlsp.government.bg 


Национален съвет по антикорупционни политики

Секретар: 

Секретариат:

 • Административна структура: Министерски съвет
 • Дирекция: Главен инспекторат

Лице за контакти: Райна Георгиева

Телефон за контакти:02/940 2061

E-mail: nsap@government.bg


Национален съвет по библиотечно дело

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на културата
 • Дирекция: "Културно наследство"

Лице за контакти: Луизина Савкова

Телефон за контакти: 94 00 844

E-mail: L.Savkova@mc.government.bg


Национален съвет по биологичното разнообразие

Секретари: Валери Георгиев и Руслан Сербезов

Дирекция/отдел: Дирекция "Национална служба за защита на природата", отдел "Биологично разнообразие"

 

Телефон за контакти: 940 6151, 940 6129

E-mail: nnpsf@moew.government.bg; serbezov@moew.government.bg


Национален съвет по въпросите на социалното включване

Секретариат:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция "Социално включване";

Тонислава Сотирова – началник на отдел "Политики за социално включване, децата и семейството"

·         За контакти - Ася Илиева, главен експерт

·         Телефон: 02/ 8119 454

·         E-mail: Asya.Ilieva@mlsp.government.bg 

 


Национален съвет по горите

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Национален съвет по демографска политика

 Министерство на труда и социалната политика

дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

Секретар

Петър Начев – директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“


Национален съвет по медицинска експертиза

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Национален съвет по метрология

Секретар: Екатерина Пиперова, главен експерт, тел. 940 72 29

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на икономиката и енергетиката
 • Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"

Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

 Служители на отдел "Координация и административно обслужване" при дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност" - Министерство на вътрешните работи.

Контакти:

Адрес на електронна пощенска кутия: counsil-migration@mvr.bg;

Телефон: 02/ 9824207.


Национален съвет по наркотичните вещества

 Секретариат:

Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите“, отдел „Зависимости“

Славейка Николова, главен експерт в отдел „Зависимости“, секретар НСНВ

Тел. 02/9301309, e-mail: snikolova@mh.government.bg;

Пл. „Света Неделя“ №5

Гр. София

Снежанка Чева, главен експерт, отдел „Зависимости“

Тел. 02/9301 221, e-mail: scheva@mh.government.bg

Снежана Поповска, главен експерт, отдел „Зависимости“

Тел. 02/ 9301267, e-mail: spopovska@mh.government.bg


Национален съвет по превенция на престъпността

Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции

Секретар:

Д-р Тонка Върлева

Началник на отдел "Специализирани донорски програми", дирекция "Международни дейности, проекти и програми",

Министерство на здравеопазването

Телефон за контакти: 02/946 14 82

E-mail: tvarleva@mh.government.bg

 


Национален съвет по психично здраве

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на здравеопазването
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Секретар:
Ирина Иванова, началник на отдел
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, i.ivanova@mlsp.government.bg

Секретариат:
Ани Евгениева, държавен експерт
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, Ani.Evgenieva@mlsp.government.bg

 

Теодор Цанев, старши експерт
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, Teodor.Tsanev@mlsp.government.bg


Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност

Секретар: Христо Симеонов, МТСП

 

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на труда и социалната политика
 • Дирекция/отдел: Д ППТТМ, отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция"

Лице за контакти: Марина Янева

Телефон за контакти: 02/8119-535

E-mail: Marina.Yaneva@mlsp.government.bg


Национален съвет по туризъм

Секретар: директор на  дирекция "Туристическа политика", Министерство на туризма

Секретариат:

 

 •  Дирекция "Туристическа политика"

Телефон: 02/ 9046861

Факс: 


Национален съвет по условията на труд

Национален съвет по читалищно дело

Секретар: Павлина Цветанова

 Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на културата
 • Дирекция "Нематериално културно наследство"

Лице за контакти: Павлина Цветанова

Телефон за контакти: 9400912

E-mail: pavlina_ni@mc.government.bg


Съвет "Партньорство за здраве"

Секретар: д-р Станимир Хасърджиев - председател на Националната пациентска организация, тел: 0879 449991; e-mail: stanimir.h@npo.bg

Секретариат:

Национална пациентска организация

Лица за контакти: Йоана Маноевска

Телефони за контакти: 0879 449981, 0879 297248

E-mail: partners@npo.bg


Съвет за административната реформа

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществява от дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет, която изпълнява функциите на секретариат. 

На основание (л. 2а, ал. 1 и 2 от Постановление № 192 на Министерския съвет за създаване на Съвета за администравната реформа за подпомагане на работата на съвета при изпълнение на функциите му към него могат да се създават работни групи, като броят, структурата, задачите, организацията на работата и поименният състав на работните групи се определят с решение.Съвет за българския жестов език

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет за електронно управление

Секретар: Ивайло Стефанов, и.д. директор на дирекция "Политики за електронно управление", Министерство на електронното управление

Секретариат: Дирекция "Политики за електронно управление", Министерство на електронното управление

 


Съвет за защита на интелектуалната собственост

Секретар на съвета е директорът на дирекция “Авторско право и сродни права” на Министерството на културата


Съвет за интелигентен растеж

Секретариат:

 • Административна структура: Министерски съвет
 • Дирекция: "Програмиране на средствата от Европейския съюз"

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз

Дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в МВР подпомага дейността на Съвета.

Контакти: Бойко Костов, началник на отдел "Оперативно сътрудничество"

тел.: 02/ 940 14 32

факс: 02/ 983 35 21

e-mail: afcosbg@mvr.bg 


Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки

Секретар: Силвана Любенова, директор на дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите" , тел. 940 74 88

 


Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: Министерски съвет
 • Дирекция: "Модернизация на администрацията"

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на вътрешните работи
 • Дирекция: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Лице за контакт: ст. комисар Александър Джартов, директор на Дирекция "Държавен контрол и превантивна дейност"

Телефон за контакти: 02 9821 050

E-mail: sekretariat-snrb@mvr.bg


Съвет за развитие

.


Съвет за развитие на гражданското общество

Секретариат:

Ралица Величкова, дирекция "Модернизация на администрацията";

Никола Петков, Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Лице за контакти: Ралица Величкова

Телефон за контакти: 02/940 29 18

E-mail: r.velichkova@government.bg


Съвет по геодезия, картография и кадастър

Секретар: Мария Пирянкова - главен секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Секретариат:

 • Административна структура:
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет по гражданството

Съвет по децентрализация на държавното управление

        Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществява от Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" на Министерството на регионалното развитие. 

Лице за контакти:Марина Петкова
 
Телефон за контакти: 02 940 55 38
 
 
 
Лице за контакти:Михаило Василев
 
Телефон за контакти: 02 940 54 28
 
 
 
Лице за контакти:Десислава Драгова
 
Телефон за контакти: 02 940 54 28
 

Съвет по европейските въпроси

Секретар: г-жа Петя Василева, директор на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет

Секретариат: Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет

Телефон за контакти: 02/940 21 43

E-mail: SecretariatSEV@government.bg


Съвет по енергийна сигурност

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет по киберсигурността

Секретар: комисар Явор Колев - началник на отдел "Компютърни престъпления" към ГДБОП-МВР и Национален координатор по киберсигурността 

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет по международни осиновявания

Секретариат:

 • Министерство на правосъдието
 • Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания"
 • Лице за контакти: ................
 • Телефон за контакти: ................
 • Е-mail: ................

Съвет по националния радиочестотен спектър

Теодора Пасарелска

Държавен експерт в

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и

организационен секретар на СНРЧС

1000 София, ул. "Дякон Игнатии " № 9

E-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg

Тел: +359 2 9409 267

 


Съвет по отбрана

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на отбраната
 • Дирекция: "Административно и информационно обслужване"

Лице за контакти: Галина Танева

Телефон за контакти: 922 0914

E-mail: ................


Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Секретар: Николай Николов - съветник в кабинета на министъра на правосъдието

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на правосъдието
 • Дирекция/отдел: отдел "Координация на политики в съдебната система", дирекция "Стратегическо развитие и програми"

Лице за контакти: Мира Иванова - началник на отдел "Координация на политики в съдебната система", дирекция "Стратегическо развитие и програми"

Телефон за контакти: 02/ 9237 521

E-mail: SecretariatSJR@justice.government.bg


Съвет по сигурността

 Секретар: съветник в политическия кабинет на министър-председателя


Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"

Секретар:

Мария Павлова – началник отдел „МСР” в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие” на Министерство на външните работи;
 
Секретариат:
 • Министерство на външните работи
 • Отдел „Международно сътрудничество за развитие” на дирекция “ООН и сътрудничество за развитие”
 • Лице за контакти – Мария Павлова – началник отдел „МСР” в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие
Телефон за контакти: 02/ 948 2651; 02/ 948 2368
Факс: 02/ 948 3066
e-mail un@mfa.bg ;