Консултативни съвети Консултативни съвети
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Междуведомствен съвет по експортно застраховане Междуведомствен съвет по експортно застраховане

Председател/и

Емил Караниколов, министър на икономиката

Заместник-председател/и

Членове

заместник-министър на икономиката
Маргарита Ганева, директор на дирекция „Външноикономически отношения" на Министерството на външните работи
Весела Данева, директор на дирекция „Финанси на реалния сектор” на Министерството на финансите
Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации” на Министерството на земеделието и храните
Севдалина Захариева, главен експерт в отдел „Дистанционен надзор" в дирекция „Застрахователен надзор" в управление „Застрахователен надзор" на Комисията за финансов надзор

Функции

- приема краткосрочни стратегии и дългосрочна стратегия за подкрепа на износа на български стоки и услуги, осъществяване на български инвестиции в чужбина и изпълнение на проекти, свързани с износ на български стоки и услуги, включително в случаите на финансиране на проекти извън територията на Република България;

- предлага ежегодно чрез министъра на икономиката на министъра на финансите размера на средствата по чл. 9, ал. 1 и 3 от Закона за експортно застраховане, които да бъдат включени в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година;

- определя експозициите по държави;

- определя обхвата на правомощията на управителните органи на "БАЕЗ" - ЕАД, относно сключване на застрахователни договори и изплащане на обезщетения по застрахователни договори по този закон;

- ежегодно подготвя годишен отчет за дейността и го представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет до 31 май на следващата календарна година;

- одобрява разходите за дейността на "БАЕЗ" - ЕАД;

- определя начина на инвестиране на свободните средства по банковата сметка на "БАЕЗ" - ЕАД;

- изисква от управителните органи на "БАЕЗ" - ЕАД, информация за сключените застрахователни договори, териториален и секторен анализ на разпределението на застрахования износ и инвестиции, информация за размера на заявените кредитни лимити за застраховане и тяхното нарастване в съпоставка със застрахователния капацитет на "БАЕЗ" - ЕАД;

- изисква на всяко тримесечие от управителните органи на "БАЕЗ" - ЕАД, информация относно изплатените застрахователни обезщетения и предстоящите за изплащане застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори по този закон;

- приема и други решения във връзка с дейността на "БАЕЗ" - ЕАД, по Закона за експортно застраховане.

Стратегически цели

Акт за създаване

Правилник за вътрешната организация на дейността

Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане

Приет с ПМС № 236 от 21.10.1998 г., обн., ДВ, бр. 125 от 28.10.1998 г., изм., бр. 17 от 23.02.2001 г., в сила от 23.02.2001 г., бр. 9 от 25.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 58 от 27.06.2003 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 3 от 12.01.2007 г., в сила от 12.01.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 40 от 2.06.2015 г.

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на икономиката
  • Дирекция:  "Външноикономическа политика"

Телефон за контакти: 02/ 940 77 61; 02/940 70 18

Факс: 02/ 981 49 15