Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия

Председател/и

Иван Демерджиев, заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

Заместник-председател/и

Членове

Заместник-министър на труда и социалната политика
Заместник-министър на транспорта и съобщенията
Заместник-министър на вътрешните работи
Заместник-министър на финансите
Заместник-министър на отбраната
Заместник-министър на здравеопазването
Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Заместник-министър на образованието и науката
Заместник-министър на външните работи
Заместник-министър на правосъдието
Заместник-министър на културата
Заместник-министър на околната среда и водите
Заместник-министър на земеделието
Заместник-министър на икономиката и индустрията
Заместник-министър на енергетиката
Заместник-министър на иновациите и растежа
Заместник-министър на туризма
Заместник-министър на младежта и спорта
Заместник-министър на електронното управление
Председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България
Административен секретар на Държавна агенция „Национална сигурност”
Заместник-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Председател на Агенцията за ядрено регулиране
Председател на Българския Червен кръст
Заместник-председател на Българската академия на науките
Председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата
Главен директор „Работодателски системи” - Българската стопанска камара

Функции на Съвета за намаляване на риска от бедствия

1. разработва и предлага на Министерския съвет Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия;

2. разработва и предлага на Министерския съвет Национална програма за намаляване на риска от бедствия и годишни планове по чл. 6в, ал. 5 ЗЗБ;

3. разработва и предлага на Министерския съвет Национален план за защита при бедствия;

4. преразглежда и актуализира документите по т. 1 - 3;

5. подпомага разработването и прилагането на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия; предлага изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с провеждането на държавната политика за намаляване на риска от бедствия;

6. координира изпълнението на документите по т. 1 - 3;

7. подпомага формирането и изпълнението на секторните политики, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия;

8. прави преглед и изготвя годишен доклад до Министерския съвет за състоянието на защитата при бедствия;

9. осъществява комуникация със Службата на Организацията на обединените нации за намаляване на риска от бедствия (United Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNDRR); 

10. разработва насоки, свързани със защитата при бедствия;

11. изготвя и предоставя на Европейската комисия обобщена информация за съответните елементи от оценките на способността за управление на риска, съгласно член 6, параграф 1, буква "г" от Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза. 

В изпълнение на функциите, Съветът за намаляване на риска от бедствия:

1. дава указания за разработването и изпълнението на програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 4 и 5 ЗЗБ;

2. дава указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете по чл. 9, ал. 6, 8 и 10 ЗЗБ;

3. приема програмите по чл. 6г, ал. 1 ЗЗБ;

4. изготвя доклада по чл. 6в, ал. 8 ЗЗБ;

5. приема правила за устройството и дейността на постоянната Национална координационна група;

6. ежегодно до края на календарната година съветът приема годишна работна програма за следващата година;

7. ежегодно до края на месец март съветът изготвя годишен доклад до Министерския съвет за дейността си през предходната календарна година.

Акт за създаване на Съвета за намаляване на риска от бедствия

Секретариат

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на вътрешните работи
  • Дирекция: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Лице за контакт: инспектор Мартин Николов, инспектор в сектор "Намаляване на риска от бедствия" на отдел "Превантивна дейност" към дирекция "Държавен контрол и превантивна дейност" при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР

Телефон за контакти: 02 9821 193

E-mail: sekretariat-snrb@mvr.bg

Годишна работна програма за 2023 г.

Национален профил на риска от бедствия в България

РМС № 6 от 04.01.2023 г.

Национален профил на риска

Техническо приложение 1. Входни данни

Техническо приложение 2. Оценка на риска от наводнения в България

Техническо приложение 3. Оценка на риска от земетресения в България

Техническо приложение 4. Оценка на риска от свлачища в България

Техническо приложение 5. Оценка на риска от горски пожари в България

Техническо приложение 6. Оценка на риска от суши в България

Техническо приложение 7. Оценка на риска от екстремни горещини в България

Техническо приложение 8. Оценка на риска от бури в България

Техническо приложение 9. Оценка на риска от екстремни зимни условия в България

Техническо приложение 10. Оценка на риска от заразни болести при човека в България

Техническо приложение 11. Оценка на риска от заразни болести по растенията и животните в България

Техническо приложение 12. Оценка на риска от техногенни аварии в България

Годишни планове за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия

Обобщен доклад за управлението на риска от бедствия

Годишен доклад за дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия