Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за електронно управление
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за електронно управление Съвет за електронно управление

Председател/и

Божидар Божанов, Министър на електронното управление

Заместник-председател/и

Александър Йоловски, Заместник-министър на електронното управление

Членове

Асен Василев, заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите
Калина Константинова, заместник министър-председател по ефективното управление
Корнелия Нинова, заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията
Гроздан Караджов, заместник министър-председател на регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите
Николай Денков, министър на образованието и науката
Бойко Рашков, министър на вътрешните работи
Драгомир Заков, министър на отбраната
Асена Сербезова, министър на здравеопазването
Николай Събев, министър на транспорта и съобщенията
Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа
Атанас Атанасов, министър на културата
Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика
Иван Иванов, министър на земеделието
Христо Проданов, министър на туризма
Теодора Генчовска, министър на външните работи
Александър Николов, министър на енергетиката
Радостин Василев, министър на младежта и спорта
Надежда Йорданова, министър на правосъдието
Красимир Божанов, главен секретар на Министерския съвет
Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация
Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България

Годишна работна програма на Съвета

Годишен отчет за работа на Съвета

Секретариат

Секретар: Ивайло Стефанов, и.д. директор на дирекция "Политики за електронно управление", Министерство на електронното управление

Секретариат: Дирекция "Политики за електронно управление", Министерство на електронното управление

 

Акт за създаване и поименен състав на съвета

Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет (Обн. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.) - отменено.
 

Постановление № 38 от 29 март 2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет

Постановление № 38 от 29 март 2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет

Заповед № МЕУ-4584 от 7.06.2022 г. за определяне на поименния състав на Съвета за електронно управление

Постановление No. 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет

Заповед за определяне на поименния състав на Съвета за електронно управление

Постановление No. 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет изм. и доп. ДВ бр. 86 от 1.11.2016 г., в сила от 1.12.2016 г.