Консултативни съвети Консултативни съвети
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Председател/и

Корнелия Нинова, заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията
Стефан Янев, министър на отбраната

Заместник-председател/и

Членове

Димитър Данчев, заместник -министър на икономиката и индустрията
Александър Петков, заместник-министър на отбраната
Стоян Темелакиев, заместник-министър на вътрешните работи
Росице Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
Васил Георгиев, заместник-министър на външните работи
Стоян Новаков, заместник-министър на транспорта и съобщенията
Явор Пенчев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
доц. д-р Георги Йорданов, заместник-министър на здравеопазването
Атанас Добрев, заместник-министър на земеделието и храните
Данаил Николов, заместник -министър на енергетиката
генерал-лейтенант Димитър Илиев, заместник-началник на отбраната
Николай Василев, председател на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Асен Тутеков, заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване"
Станислав Станчев, заместник-председател на Държавната агенция "Национална сигурност"

Функции

1. В областта на отбранителната промишленост:

- координира разработването и внася в МС програми за развитие на отбранителната промишленост и за приоритетите в научноизследователската и развойната дейност;

- внася в МС проекти на актове за държавно регулиране на военнопромишления комплекс и за утвърждаване на държавни поръчки, свързани с националната сигурност, и на средствата, необходими за тяхното изпълнение;

2. В областта на търговията с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба:

- предлага на МС проекти на актове относно държавната политика в областта на търговията с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

- координира и контролира провеждането на пазарната и ценовата политика в областта на търговията с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

- издава лицензии за извършване на външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба в случаите на изнасяне на такива стоки и технологии с възможна двойна употреба;

- издава лицензии за транспортирането на оръжие;

- води регистър на лицата, лицензирани за външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, и на търговците, лицензирани за транспортиране на оръжие;

- разглежда информации на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за всички постъпили искания за разрешения за внос, износ и реекспорт, както и за всички разрешени, отложени или отказани искания за външнотърговски сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба. На основата на предоставената информация и документи Междуведомственият съвет се произнася окончателно по проблемни въпроси, поставени от членове на съвета или от комисията, по конкретни сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба

- представя в МС съвместно с Междуведомствената комисия ежегоден доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба;

- съгласува предложенията за членове на органите на управление и на контролните органи на държавните предприятия - еднолични търговски дружества, с предмет на дейност производство и търговия с оръжие;

- внася в МС предложения за преструктуриране на търговски дружества с предмет на дейност производство и търговия с оръжие;

- издава лицензии за извършване на посредническа дейност, свързана с външнотърговски сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

3. В областта на отбранително-мобилизационната подготовка:

- внася в МС проекти на актове по поддържането и използването на системата за управление на държавната и местната администрация във военно време;

- контролира готовността на националното стопанство за работа във военно време;

- координира разработването и внася в МС проект на методика за изготвяне и изпълнение на общ държавен военновременен план;

- одобрява и предлага на МС за утвърждаване методика за изготвяне и изпълнение на военновременния бюджет, внесена от министъра на финансите;

- одобрява и предлага на МС за утвърждаване проект на общодържавен военновременен план и военновременен бюджет;

- внася в МС проекти на плана за мобилизация, на военновременния план и на плана за привеждане от мирно на военно положение на министерствата, на другите ведомства и на органите на местното самоуправление и местната администрация;

- анализира състоянието на държавните резерви и военновременните запаси и предлага на МС за утвърждаване нормативи и ред за натрупване, съхраняване и използване на суровини и материали за военно време;

- внася в МС проекти на актове относно реда за създаване, поддържане и използване на производствените мощности по военновременния план;

- предлага на МС привеждането в изпълнение на военновременните планове;

4. в областта на международното военноикономическо и научно-техническо сътрудничество:

- събира и обработва информация и представя на МС становища по международното военноикономическо и научно-техническо сътрудничество за мирно и военно време;

- координира и следи за изпълнението на задълженията, поети от нашата страна по подписаните договори и спогодби за военноикономическо и научно-техническо сътрудничество;

- подготвя съвместно със съответните министерства и ведомства и внася в МС проекти на международни договори и спогодби за военноикономическо и научно-техническо сътрудничество;

- координира дейността на министерствата, другите ведомства и търговските дружества при осъществяване на промишленото и научно-техническото сътрудничество в областта на отбранителната промишленост;

- координира дейността на министерствата и другите ведомства по интеграцията на РБ в международните организации, контроли

ращи търговията с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

- утвърждава състава на българските части на междуправителствените комисии за научно-техническо и промишлено сътрудничество в областта на отбранителната промишленост.

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Секретариат

Секретар:

Димитър Бучков - съветник към политическия кабинет на министър-председателя
 

Секретариат:

Елена Бакова, тел.: 02/940 28 42, ел.поща: e.bakova@government.bg
Димитър Иванов, тел.: 02/940 28 13, ел.поща: 
dp.ivanov@government.bg 
Бенко Ламбев, тел.:02/940 20 66, ел.поща: 
b.lambev@government.bg

Заседания

През 2017 г. Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС е провел общо 7 редовни заседания.

През 2018 г. Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и ситурност на доставките към МС е провел общо 9 редовни заседания.

През 2021 г. Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и ситурност на доставките към МС е провел общо 9 заседания, от които 6 редовни и 3 неприсъствени.