Консултативни съвети Консултативни съвети
Висш експертен екологичен съвет
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Висш експертен екологичен съвет Висш експертен екологичен съвет

Председател/и

Председателите на Висшия експертен екологичен съвет, в т ч. на основните и специализираните състави, са длъжностни лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите със заповед, които се определят за всеки един от съставите, съобразно спецификата на разглежданата документация
председател на всички състави на ВЕЕС: заместник министър на околната среда и водите г-н Николай Кънчев

Заместник-председател/и

заместник председателите на Висш експертен екологичен съвет, в т. ч основния и специализираните му, са длъжностни лица, оправомощени със заповед от министъра на околната среда и водите, които се определят за всеки от съставите, в зависимост от разглежданата документация
заместник председател на ВЕЕС - основен състав: директорът на дирекция "Екологична оценка, ОВОС и ПЗ" МОСВ
заместник председател на Междуведомствена комисия-специализиран състав на ВЕЕС: директорът на дирекция "Екологична оценка,ОВОС и ПЗ", МОСВ
заместник председател на МЕЕС-специализиран състав на ВЕЕС: директорът на дирекция "Екологична оценка, ОВОС и ПЗ", МОСВ,
заместник председател на специализирания състав на ВЕЕС по планове за управление на защитени територии: директорът на дирекция "Национална служба за защита на природата", МОСВ

Членове

директорът на дирекция "Екологична оценка, ОВОС и ПЗ " в Министерство на околната среда и водите
директорът на дирекция "Правна", Министерство на околната среда и водите
директор на дирекция "Политики по изменение на климата", МОСВ
директорът на на дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” в Изпълнителната агенция по околна среда
началник отдел "Екологична оценка и ОВОС", дирекция "Екологична оценка, ОВОС и ПЗ", МОСВ
началник отдел "Комплексни разрешителни и опасни вещества", дирекция "Екологична оценка, ОВОС и ПЗ", МОСВ
началник отдел "Натура 2000 и Защитени територии", дирекция "Национална служба за защита на природата",МОСВ
експерт "Натура 2000 и Защитени територии", дирекция "Национална служба за защита на природата", МОСВ" , отдел "Натура 20
началник отдел "Биоразнообразие", дирекция "Национална служба за защита на природата", МОСВ
експерт дирекция "Политики по околна среда", МОСВ
експерт, дирекция "Опазване чистотата на въздуха", МОСВ
експерт, дирекция "Опазване чистотата на въздуха", МОСВ
началник отдел "Управление на речните басейни", дирекция "Управление на водите", МОСВ
началник отдел "Управление и контрол на масово разпространени отпадъци", дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите", МОСВ
представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
представител на Министерство на здравеопазването
представител на Министерство на земеделието, храните и горите
представител на Изпълнителна агенция по горите
представители на Неправителствени организации (НПО) -допълнителни членове на ВЕЕС-основен състав- квота от 4 -ма

Функции

Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) е помощен орган, пряко подчинен на министъра на околната среда и водите, наричан по-нататък за краткост "министъра".

Висшият експертен екологичен съвет  заседава в следния състав:

1. ВЕЕС - основен състав - по чл. 18, ал. 1, т. 4 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/18.03.2003 г), който има и правомощия по чл. 7 от Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата  и за отстраняване на  нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация (обн. ДВ бр.66/30.07.2004 г.);

2. Междуведомствен експертен екологичен съвет (МЕЕС) - специализиран състав по чл.11, ал. 2 на Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата  и за отстраняване на  нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация  (обн. ДВ бр.66/30.07.2004 г.);

3. Междуведомствена комисия (МК) - специализиран състав по чл. 5, ал.1, т.1 на Наредба за реда за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ бр.57/02.07.2004 г);

 4. Специализиран състав по планове за управление на защитени територии – по чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и чл. 18, ал.1 от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (ДВ, бр. 13/15.02.2000 г.).

Основният състав на Висшият експертен екологичен съвет има следните функции:

1. предлага решения по оценка на въздействието върху околната среда;

2. предлага решение по мотивирано предложение за промяна на програма за отстраняване на миналите екологични щети, по чл. 7 от от Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата  и за отстраняване на  нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация (обн. ДВ бр.66/30.07.2004г.);

(2) Междуведомственият експертен екологичен съвет има следните функции:

1. предлага за одобряване документация, включително  задания за проектиране и инвестиционни проекти, свързана с изпълнение на програмите за отстраняване на   екологичните щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация;

2. подпомага контрола по изпълнението на програмите за отстраняване на екологичните щети.

(3) Междуведомствената комисия има следните функции:

  1. предлага решения за становища по екологична оценка на планове и програми.

              2. обсъжда доклади за екологична оценка/екологична част на планове и програми.

(4) Специализираният състав по  планове за управление на защитени територии има следните функции:

1.  взема решение по проекти на планове за управление на национални или природни паркове, съгласно чл.19, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии;

2. взема решение по проекти за въвеждането на промени в утвърдени планове за управление на национални или природни паркове, съгласно чл.25, ал.2, т.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии ;

3. взема решение по проекти за актуализация на планове за управление на национални или природни паркове, съгласно чл.26 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

 

Работна програма

Не се изготвя и приема Работна програма за дейността на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС).

Заседанията се насрочват в зависимост от постъпилата документация в Министерство на околната среда и водите и възникналата необходимост от свикване на ВЕЕС -основен състав или съответните специализирани състави.

Отчет на работната програма

Не се изготвя и приема Работна програма.

Секретариат

Секретарите на Висшия експертен екологичен съвет, в т.ч. на основния,на Междуведомствена комисия  по чл. 2, ал. 2,  т.3 и наМЕЕС , са служители на щатна длъжност в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”


Секретарят на специализирания състав по планове за управление на защитени територии е служител на щатна длъжност в дирекция “Национална служба за защита на природата”. 


Секретар на ВЕЕС - основен състав и Междуведомствена комисия (МК) –специализиран състав на ВЕЕС: Мая Ганджова

Административна структура:

Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ"

 

Лице за контакти: Мая Ганджова

телефон за контакти: (02) 940 62 69

e-mail: mgandzhova@moew.government.bg

 

Секретар на специализирания състав на ВЕЕС -Междуведомствен експертен екологичен съвет (МЕЕС):

            Екатерина Манолова

 

Административна структура:

Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Екологична оценка, ОВОС и промишлено замърсяване“

Отдел КР и опасни вещества“

Лице за контакти: Екатерина Манолова

 

телефон за контакти: (02) 940 62 13

e-mail: e_manolova@moew.government.bg

 

Секретар на специализирания състав на ВЕЕС  по планове за управление на защитени територии:

            Валерия Ангелова
Административна структура:
Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Национална служба за защита на природата"

Отдел „Натура 2000 и Защитени територии“

 

Лице за контакти: Валерия Ангелова

телефон за контакти: (02) 940 66 29

e-mail: valeriaangelova@moew.government.bg

 

Междуведомствен експертен екологичен съвет

Акт за създаване

Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) е създаден на основание чл.12, ал.1 на Закона за опазване на околната среда.

Съветът осъществява дейността си съгласно Правилник за функциите, задачите и състава на ВЕЕС.

 

Pravilnik_VEES

Правилник за функции, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет, обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2015 г., изм. и доп. бр. 67 от 23.08.2020 г.