Консултативни съвети Консултативни съвети
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативна комисия по генномодифицирани организми Консултативна комисия по генномодифицирани организми

Председател/и

доц. д-р Цвета Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи, София
друга

Заместник-председател/и

проф. д-р Димитър Джилянов, Агробиоинститут – ССА, София
проф. д-р Райко Пешев, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София

Членове

проф. д-р Васил Николов, Aграрен университет, Пловдив
проф. д-р Веселка Дулева, Национален център по обществено здраве и анализи, София
гл. ас. д-р Виктория Левтерова, Национален център по заразни и паразитни болести, София
доц. д-р Геновева Начева, Институт по молекулярна биология – БАН, София
доц. д-р Златка Алексиева, Институт по микробиология – БАН, София
проф. д-р Иван Атанасов, Агробиоинститут – ССА, София
доц. д-р Ивелин Панчев, Биологически факултет, Софийски университет, София
доц. д-р Ивона Димитрова, Агрономически факултет, Лесотехнически университет, София
доц. д-р Илия Ралчев, Ветеринарномедицински факултет, Лесотехнически университет, София
проф. д-р Любомир Стоилов, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, София
доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, София
доц. д-р Самир Наимов, Биологически факултет, Пловдивски университет, Пловдив

Функции

1. Дава становища на министъра на околната среда и водите относно:

а) издаването, изменянето и отнемането на разрешения за работа с ГМО в контролирани условия и за освобождаване на ГМО в околната среда;

б) регистрирането на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия.

2. Дава становища на министъра на земеделието и храните относно издаването, изменянето и отнемането на разрешения за пускането на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти.

3. Дава становища на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието и храните по други въпроси от тяхната компетентност, възникнали при прилагането на този закон.

4. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с биобезопасността.

Стратегически цели

Комисията е независим научен консултативен орган, който подпомага дейността на правителството и държавната администрация в областта на генетично модифицираните организми.

Акт за създаване

Чл. 6, ал. 1 от Закона за генетично модифицирани организми

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Комисията заседава в случаите предвидени в чл. 8, ал. 3, 4 и 5 от Правилника за дейността й. Информация за проведените заседания:

 

Секретариат

Секретар: Николай Цветков

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на околната среда и водите
  • Дирекция/отдел: Национална служба за защита на природата

Лице за контакт: Николай Цветков

Телефон за контакти: 02/9406123

E-mail: ntsvetkov@moew.government.bg