Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет по отбрана
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по отбрана Съвет по отбрана

Председател/и

Тодор Тагарев, министър на отбраната

Заместник-председател/и

Членове

Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната
Станимир Георгиев, заместник-министър на отбраната
Добромир Тотев, началник на Политическия кабинет, секретар на Съвета по отбрана
Антон Ластарджиев, постоянен секретар на отбраната
адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната
Генерал-лейтенант Цанко Стойков, заместник- началник на отбраната
Генерал-лейтенант Михаил Попов, заместник-началник на отбраната
Генерал-майор Валери Цолов, командир на Съвместното командване на силите
Генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски
Генерал-майор Димитър Петров, командир Военновъздушните сили
Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили
Генерал-майор Явор Матеев, командир на Съвместното командване на специалните операции
Генерал-майор Тодор Дочев, началник на Военна академия "Г.С.Раковски"
Бригаден генерал Венелин Венев, директор на служба "Военно разузнаване"

Стратегически цели

Акт за създаване

Създаден на основание чл.33, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Правила

Правила за работа на Съвета по отбрана към министъра на отбраната,

определени със заповед на министъра на отбраната № ОХ-61/21.01.2022 г.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Съветът по отбрана е колегиален съвещателен орган на министъра на отбраната, който го подпомага в работата му по ръководството, координирането и провеждането на държавната политика в областта на отбраната на страната.
2. Съветът по отбрана се ръководи от министъра на отбраната.
3. Членове на Съвета по отбрана са длъжностните лица, определени в чл. 33, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
4. Съветът по отбрана заседава в основен и в разширен състав.
5. Основният състав на Съвета по отбрана включва: заместник- министрите на отбраната, началника на Политическия кабинет, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и неговите заместници, командира на Съвместното командване на силите, командирите на Сухопътни войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили, командира на Съвместното командване на специалните операции, директора на Служба „Военно разузнаване“ и началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.
6. В изпълнение на чл. 33, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министърът на отбраната информира писмено върховния главнокомандващ за решенията от заседанията на Съвета по отбрана, като в отделни случаи кани за участие негов представител.
7. В заседанията на Съвета по отбрана се кани да участва и секретарят на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет.
9. Секретар на Съвета по отбрана е началникът на Политическия кабинет на министъра на отбраната.
10. По изключение, по преценка на министъра на отбраната, Съветът по отбрана може да приема решения по определени въпроси и неприсъствено. В тези случаи се изготвя заповед на министъра на обраната, а протоколът се подписва от членовете на съвета, съгласни с взетите от министъра решения.
II. РЕД ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА ПО ОТБРАНА
1. Работата на Съвета по отбрана се организира от неговия
секретар.
2. Секретарят на Съвета по отбрана изготвя план за работата на Съвета по отбрана в съответствие с програмата на правителството в областта на отбраната, шестмесечната оперативна и законодателна програма на Министерството на отбраната, и с предложенията, постъпили от основния състав на Съвета по отбрана. Планът е шестмесечен и има отворен характер.
3. Заседанията на Съвета по отбрана се провеждат по утвърден от министъра на отбраната дневен ред. Датата, часът и мястото за провеждането на заседанията се отразяват в дневния ред, който се подписва от секретаря на Съвета по отбрана.
4. Писмени предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията могат да правят членовете на основния състав на Съвета по отбрана депозирани предварително. По време на заседанията могат да се правят и устни предложения, за разглеждането на които министърът взема решение.
5. Включените за обсъждане в Съвета по отбрана въпроси се докладват кратко от предложилия ги за обсъждане член на съвета. При
отсъствие на вносителя, внесените от него документи се докладват от заместващото го длъжностно лице.
6. Всички участници в Съвета по отбрана имат равни права по време на неговата работа и могат да изразяват мнения и да правят предложения за решения.
7. Министърът на отбраната може да подложи на гласуване решенията по определени въпроси.
8. Предложенията на членовете на Съвета по отбрана по обсъжданите въпроси имат характера на препоръки, които не са задължителни при вземане на решения от министъра на отбраната.
III. ОРГАНИЗАЦИОННО, ДОКУМЕНТАЛНО И
ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВЕТА ПО ОТБРАНА
1. Дневният ред на всяко заседание и материалите по него се изпращат предварително на членовете на Съвета по отбрана за запознаване.
2. Материалите за заседанията на съвета се предоставят подписани от вносителя на секретаря на Съвета по отбрана, предварително съгласувани с компетентните структури. Секретарят на съвета може да възложи допълнително съгласуване на материалите за заседанията. Несъгласуваните материали се връщат на вносителя.
3. Членовете на Съвета по отбрана могат да представят писмени становища по обсъждани въпроси преди заседанията и да изразяват становище по време на обсъжданията.
4. Заседанията на Съвета по отбрана се протоколират и се записват с аудио-апаратура. Аудиозаписът служи за изготвяне на стенограма от заседанието.
4.1. Стенограмата представлява „държавна тайна”, освен ако не е класифицирана като „служебна тайна” и се подписва от министъра на отбраната, секретаря на Съвета по отбрана и от длъжностните лица, изготвили, снели, отпечатали и проверили аудио-записа.
4.2. Стенограмата може да бъде ползвана от основния състав на Съвета по отбрана, прокуратурите, съдилищата, следствените служби и др., само след постъпило искане до секретаря на Съвета по отбрана.
4.3. Протоколът е писмен документ от заседанието, съдържащ датата, мястото, часа и присъстващите на заседанието. В него се отразяват обсъдените въпроси, взетите решения на министъра на отбраната и срокът за тяхното изпълнение.
5. Със заповед на министъра на отбраната се възлага изпълнението на протоколните решения. Протоколът е приложение към заповедта и се подписва от секретаря на Съвета по отбрана, както и от длъжностните лица, изготвили и отпечатали протокола.
6. Копие от заповедта и протокола се изпраща на членовете на съвета за изпълнение на решенията на министъра на отбраната, както и на върховния главнокомандващ и на секретаря на междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет, за информация.
6.1. След резолюция на членовете на съвета и при необходимост копие от заповедта и протокола се изпращат и на други длъжностни лица, на които се възлагат конкретни задачи за изпълнение и не са членове на Съвета по отбрана.
7. Копие от стенограмата, заповедта и протокола се прави по реда определен в Закона за защита на класифицираната информация.
8. Длъжностните лица, на които е възложено изпълнението на взетите от министъра на отбраната решения, са длъжни да представят доклад за изпълнението им до изтичане на указания в протокола срок, или най-късно до следващото заседание на Съвета по отбрана, ако за изпълнението не е указан конкретен срок.
9. Под ръководството на секретаря на съвета се осъществява превантивен и последващ контрол по изпълнение на решенията на министъра на отбраната.
10. Подписаните дневен ред, стенограма, заповед и протокол, внесените за обсъждане документи (по правило оригиналите), писмените становища и предложения, са документалното дело на заседанията на Съвета по отбрана, което се съхранява в регистратура № 1 на Министерството на отбраната и след разсекретяване му се предава в отдел „Ведомствен архив” на дирекция „Административно и информационно обслужване”.
11. Организационното, документалното и техническото обезпечаване на заседанията на Съвета по отбрана се извършва от длъжностни лица в дирекция „Административно и информационно обслужване“, в чиито длъжностни характеристики са залегнали функционални задължения по осигуряване работата на Съвета по отбрана.

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар на Съвета по отбрана: началник на Политическия кабинет на министъра на отбраната

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на отбраната
  • Дирекция: "Административно и информационно обслужване"

Лице за контакти: Даниела Шопова

Телефон за контакти: 02/ 92 20113

E-mail: d.shopova@mod.bg

Функции

 Съветът по отбрана е колегиален съвещателен орган на министъра на отбраната, който го подпомага в работата му по ръководството, координирането и провеждането на държавната политика в областта на отбраната на страната.

В заседанията на Съвета по отбрана се обсъждат:

- Национална отбранителна стратегия и други стратегически и доктринални документи;

- План за развитие на въоръжените сили на Република България;

- План за инвестиции в отбраната и инвестиционни проекти за изграждане на отбранителни способности на въоръжените сили;

- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика, обучението и кариерното развитие в армията;

- План за организационното изграждане, структурата и числеността на Българската армия;

- Проект на Устройствен правилник на Министерството на отбраната,

- Бюджет на Министерството на отбраната и неговото изпълнение;

- План за развитие на въоръжените сили;

- Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България;

- План за развитие на висшия команден състав, предложения за назначаване и освобождаване на висшия команден състав и за удостояване на офицери с висши военни звания;

- Номиниране на офицери за обучение като слушатели в национални и чуждестранни програми по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“;

- Различни аспекти на националната сигурност, оперативната и законодателната програма на Министерството на отбраната

- Проекти на нормативни актове, както и предложения за техните изменения и допълнения;

- Въпроси свързани с финансовото, материално-техническото, логистичното, социалното и медицинското осигуряване на личния състав на Министерството на отбраната, на Българската армия, и на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

- Други въпроси по решение на министъра на отбраната.