Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за наука и иновации
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за наука и иновации Национален съвет за наука и иновации

Председател/и

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Заместник-председател/и

Членове

Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката
Проф. д-р Васил Николов, председател на Селскостопанската академия
Доц. д-р Янко Иванов, главен експерт в Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Акад. Юлиан Ревалски, Председател на Българската академия на науките
Чл.-кор. Константин Хаджииванов, заместник-председател на Българската академия на науките
Чл.-кор. Николай Милошев, и. д. директор на Единния център за иновации към Българската академия на науките
Проф. Евдокия Пашева, главен секретар на Българската академия на науките
Проф. д-р инж. Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и председател на Съвета на ректорите на висшите училища
Проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
проф. дин Стати Статев, Университет за национално и световно стопанство
Проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрния университет - Пловдив
проф. дтн инж. Георги Михов, Технически университет - София
проф. д-р Митко Георгиев, Химико-технологичен и металургичен университет
доц. д-р Григорий Вазов, Висше училище по застраховане и финанси
Проф. д-р Иван Кралов, заместник-ректор на Техническия университет – София и заместник-председател на Съюза на учените в България
Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара
Стоян Ставрев, член на Управителния съвет на КРИБ и изпълнителен директор на „Българската консултантска организация“
Проф. дмн Николай Лазаров, председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания”

Функции

- участва в разработването на Националната стратегия за научни изследвания и доклада за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища;

- дава становище по докладите на научните организации и висшите училища за състоянието на научната и изследователската дейност в тях;

- дава становища за участието на Р България в международното научно сътрудничество;

- изготвя анализ за състоянието на научните изследвания и научното сътрудничество на РБългария;

- по искане на министъра на образованието и науката дава становища и по други въпроси, свързани с развитието на научните изследвания.

Стратегически цели

Акт за създаване

Закон за насърчаване на научните изследвания

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: ................

Секретариат:

  • Министерство на образованието и науката
  • Дирекция "Наука"

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................