Консултативни съвети Консултативни съвети
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море

Председател/и

министър на околната среда и водите

Заместник-председател/и

Членове

Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на регионалното развитие , заместник-министър на икономиката и енергетиката , заместник-министър на здравеопазването, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда, директорът на Института по океанология към Българската академия на науките, директорът на Басейновата дирекция за Черноморския район, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощени от тях длъжностни лица.

Функции

1. разглежда и съгласува проекта на Морска стратегия с програма от мерки и ги представя чрез министъра на околната среда и водите за приемане от Министерския съвет;

2. разглежда и приема двугодишните доклади за изпълнението на програмата от мерки и ги представя чрез министъра на околната среда и водите за одобряване от Министерския съвет;

3. координира дейността на администрациите, заинтересуваните лица и други структури на управление, свързана с изпълнението на Морската стратегия и програмата от мерки;

4. консултира, съгласува и подпомага сътрудничеството между юридическите и физическите лица, ангажирани с разработването, обсъждането и изпълнението на Морската стратегия и програмата от мерки;

5. наблюдава и анализира хода на изпълнението на Морската стратегия и програмите от мерки.

Акт за създаване

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 на МС от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки

Zapoved_KKS_2022

Постановление на Министерския съвет № 273 от 2010 г.

Zapoved_KKS

Zapoved_KKS_1

Zapoved_KKS_2

Zapoved_KKS_3

Zapoved_izm

Zapoved_izm_2

Работна програма

Отчет на работната програма

Doklad_deinost_KKS_16

Доклад за дейността през 2016 г.

Секретариат

Zapoved_KKS

Дирекция "Управление на водите", Министерство на околната среда и водите
Секретар: Емилия Крилчева, младши експерт в Дирекция "Управление на водите", Министерство на околната среда и водите, тел. 02-9406675, e-mail: ekrilcheva@moew.government.bg

Правила за работа

Заседания

Protokol_1_KKS

Протокол от проведено първо редовно заседание на ККС на 01.12.2016 г.
Дневен ред
1. Приветствие от председателя на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море - госпожа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите;
2. Приемане на дневния ред на заседанието;
3. Приемане на Правила за работа на ККС;
4. Представяне на проекта на Морска стратегия, обсъждане, приемане;
5. Разни - Представяне на проект на финансова обосновка и индикативна програма за финансиране на новите мерки от Морската стратегия;
6. Представяне на проект на Годишна работна програма и график на заседанията на ККС за 2017 г.;
7. Закриване.

Protokol_2_KKS

Протокол от проведено на 20.07.2017 г. първо редовно заседание на ККС за 2017 г.
Дневен ред
1. Приветствие от председателя на ККС – господин Нено Димов, министър на околната среда и водите;
2. Разглеждане и приемане от съвета на проект на дневен ред;
3. Представяне за разглеждане и приемане от съвета на проект на Годишен доклад за дейността на ККС за 2016 г.;
4. Обсъждане и съгласуване на проект на Общ план 2017 – 2021 г. с необходимите дейности по прилагането на РДМС и за разработване на втория цикъл на Морската стратегия /2021-2027 г./;
5. Обсъждане на проект на план с необходимите дейности по прилагането на РДМС за 2017 г., включително финансирането за 2018 г. на предвидените мерки за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в морските води на Черно море.;
6. Обсъждане на проект на Общ план – визия с необходимите дейности по изпълнение на мерките при прилагането на Морската стратегия в компетенциите на съответните отговорни институции – по години за периода 2017 - 2021 г.;
7. Други:
- предложение за създаване на експертна Консултативна група към ККС;
- Европейски морски ден и приоритети на Председателството на РБългария на съвета на ЕС;
- обсъждане на проект на Заповед за въвеждане на забрана за улов на два вида бяла пясъчна мида.

Prototcol_1_18

Protocol_1_19

Rabotna_programa_18

Protocol_2_19

Секретариат