Консултативни съвети Консултативни съвети
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативен  съвет за насърчаване на малките и средните предприятия Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

Председател/и

министър

Заместник-председател/и

Членове

заместник-министър на икономиката
заместник-министър на финансите
изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
председател на УС и изпълнителен директор на Българската банка за развитие
Национално сдружение на общините в Република България
директор на дирекция, Министерство на труда и социалната политика
директор на дирекция, Министерство на образованието и науката
главен директор на ГД "ЕФК" УО на ОПИК 2014-2020 г. към Министерство на икономиката
директор на дирекция, Министерство на икономиката
изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции
заместник-председател на БСК
председател на БТПП
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
председател на УС, Национално сдружение за малкия и среден бизнес
Стопански факултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
директор на Института за икономически изследвания при БАН
изпълнителен директор на Институт за пазарна икономика
председател, "Start it Smart"
председател на УС, Асоциация на българските лидери и предприемачи
председател на фондация "StartUP"

Функции

- обсъжда състоянието и политиката за насърчаване създаването и развитието на малките и средните предприятия и дава предложения за нейните приоритетни направления за съответната година; 

- обсъжда резултатите от анализа на състоянието и развитието на малките и средните предприятия по области и отрасли и прави предложения при изготвянето на годишния доклад; 

- предлага усъвършенстване на нормативната уредба на обществените отношения, свързани с малките и средните предприятия; 

-осигурява обществен достъп до информация за законодателни инициативи и участие на предприемачите и техните сдружения в обсъждането на законови и подзаконови нормативни актове; 

-обсъжда резултатите и дава препоръки относно изпълнението на националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и на годишните програми за нейното прилагане.

Стратегически цели

Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

 

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

 

Секретариат: Теодора Митова, младши експерт, отдел "Политика за малките и средните предприятия", дирекция "Икономически политики за насърчаване", тел. 940 7573.

заседание на Съвета на 20.03.2017 г.

Акт за създаване

чл.11 от Закона за малките и средните предприятия

Заповед за поименния състав на КС