Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по туризъм
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по туризъм Национален съвет по туризъм

Председател/и

Зарица Динкова, министър на туризма.

Заместник-председател/и

Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма

Членове

Съгласно чл.7 от Закона за туризма Министърът на туризма определя представителите на държавата в Националния съвет по туризъм съгласувано с ръководителите на съответните държавни ведомства. В състава на Националния съвет по туризъм участват представители на държавата, туристически сдружения, определени при условия и по ред в правилника,сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, определени при условия и по ред в правилника, национално представените сдружения на потребителите в Република България, определени при условия и по ред в правилника и Националното сдружение на общините в Република България:
зам.министър на външните работи
зам.министър на вътрешните работи
зам.министър на труда и социалната политика
зам.министър на околната среда и водите
зам.министър на земеделието и храните
зам.министър на образованието и науката
зам.министър на регионалното развитие
зам.министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
зам.министър на финансите
зам.министър на културата
зам.министър на здравеопазването
зам.министър на физическото възпитание и спорта
председател на Комисията за защита на потребителите
представител на БАТА
по един представител на браншовите туристически сдружения - Българска туристическа камара, Българска асоциация на туристическите агенции и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти
трима представители на продуктовите туристически сдружения
един представител на сдруженията на ски училищата, планинските водачи, концесионерите и екскурзоводите
трима представители на регионалните туристически сдружения
един представител на сдруженията на въздушните, сухопътните и водните превозвачи
един представител на националните сдружения на потребителите в Република България
двама представители на национално представените работодателски организации
представител на сдружението Съвет за обучение по туризъм
представител на сдружението Национален туристически борд
представител на сдружението Съюз на българската туристическа индустрия
представител на сдружението "Софийски туристически район"
представител на сдружението "Съюз на инвеститорите в туризма"
представител на Националното сдружение на общините в Република България

Функции

1. подпомага министъра на туризма при формирането и провеждането на държавната политика в туризма;
2. подпомага координацията на националната политика в областта на туризма;
3. обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма и изразява становища по тях;
4. прави предложения до министъра на туризма за създаване, изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове, свързани с развитието на туризма;
5. разглежда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;
6. обсъжда подготовката за туристическите сезони и анализира резултатите от тях;
7. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;
8. разглежда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги;
9. разглежда и други въпроси от значение за развитието на туризма.

Националният съвет по туризъм изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с туристическото развитие - териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура, използването и опазването на туристическите ресурси, данъчното облагане на туристическите дейности, прилагането на визовия режим и други.

 

 

Стратегически цели

Акт за създаване

Съветът е създаден на основание чл. 7 от Закон за туризма

Правилник за вътрешната организация на дейността

.

Актуализиран правилник за организацията на работа на Националния съвет по туризъм (НСТ)

Утвърден със Заповед NoТ-РД-16-28/15.01.2015 г., изменен със Заповед NoТ-РД-16-
182/07.07.2015 г., изменен със Заповед NoТ-РД-16-165/07.06.2016 г., изменен със Заповед
NoТ-РД-16-193/09.07.2021 г.

Правилник за организацията на работа на Националния съвет по туризъм

Утвърден със Заповед № Т-РД-16-28/15.01.2015 г. , изменен със Заповед № Т-РД-16-182/07.07.2015 г., изменен със Заповед № Т-РД-16-165/07.06.2016 г.

Работна програма

Отчет на работната програма

Връзки

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/nacionalen-suvet-po-turizum/nacionalen-suvet-po-turizum

Секретариат

Секретар: директор на  дирекция "Туристическа политика", Министерство на туризма

Секретариат:

  •  Дирекция "Туристическа политика"

Телефон: 02/ 9046861

Факс: