Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за защита на потребителите
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за защита на потребителите Национален съвет за защита на потребителите

Председател/и

Никола Стоянов, министър на икономиката и индустрията

Заместник-председател/и

Янко Топалов, заместник-министър на икономиката и индустрията

Членове

д-р Лидия Чорбанова, заместник-министър на здравеопазването
Людмила Петкова, заместник-министър на финансите
Крум Неделков, заместник-министър на земеделието
Красимир Папукчийски, заместник-министър на транспорта и съобщенията
Иван Френкев, председател на Комисия за защита на потребителите
Емил Алексиев, представител на Министерство на икономиката и индустрията
проф. д-р Даниела Иванова, представител на Българска национална асоциация „Активни потребители” /БНААП/;
проф. д-р Елка Василева, представител на БНААП
д-р. Богомил Николов, представител на БНААП
адв. Кристиан Райчев, представител на Сдружение за правна помощ на потребителите - гр. Пловдив
адв. Стоян Мемцов, представител на Сдружение за правна помощ на потребителите - гр. Пловдив
доц. д-р Димитър Деков, председател на Сдружение за правна помощ на потребителите - гр. Пловдив

Функции

- консултира министъра на икономиката и енергетиката за провеждане на ефективна потребителска политика;

- изготвя програми за провеждане на потребителска политика;

- прави предложения чрез министъра на икономиката и енергетиката за изменения и допълнения в правното регулиране на защитата на потребителите;

- прави предложения до съответните държавни органи във връзка с ефективното прилагане на законодателството, свързано със защитата на потребителите;

- дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на потребителите;

- насърчава сключването на споразумения между сдружения на потребителите и сдружения на търговците;

- обсъжда други въпроси, свързани със защитата на потребителите.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Секретариат

Секретар: Вихра Търнаджийска, държавен експерт

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на икономиката и индустрията
  • Дирекция: " Политика за потребителите"

Телефон за контакти: 02/ 940 75 71, 02/ 940 72 53;

 

Акт за създаване

Създаден на основание чл. 173, ал.1 от Закона за защита на потребителите

Zap_NSZP_ May 2022

Zap_NSZP_sep_2022pdf

zapoved_NSZP_May_2015

Заповед РД-16-362/05.05.2015г. на министъра на икономиката за определяне поименния състав на Националния съвет за защита на потребителите

zapoved_NSZP_okt_2018

Zapoved_NSZP_nov_2019