Консултативни съвети Консултативни съвети
Ловен съвет
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Ловен съвет Ловен съвет

Председател/и

инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на изпълнителна агенция

Заместник-председател/и

Членове

инж. Юлиян Русев, секретар
инж. Иван Недков, ДП по чл. 163 от ЗГ
инж. Благой Милев, ДП по чл. 163 от ЗГ
инж. Здравко Бакалов, ДП по чл. 163 от ЗГ
инж. Димчо Радев, ДП по чл. 163 от ЗГ
инж. Веселин Нинов, ДП по чл. 163 от ЗГ
инж. Ради Иванов, ДП по чл. 163 от ЗГ
Радостина Галитионова, МОСВ
Емил Ангелов, МВР
д-р Даниел Павлов, БАБХ
доц. д-р Стоян Стоянов, ЛТУ
ас. Севдалин Белилов, ИГ при БАН
проф. д-р Петър Генов, ИБЕИ при БАН
инж. Васил Василев, НЛРС-СЛРБ
Румил Лачев, БЛРС
инж. Петър Янакиев, ПЛАБ
Стефан Аврамов, БФ Биоразнообразие
д-р Людмил Бояджиев, Юридическо лице по чл. 34, ал. 1, т. 5 от ЗЛОД
Тихомир Трендафилов, Юридическо лице по чл. 9, ал. 12 от ЗЛОД
инж. Сашко Каменов, Представител на РДГ
инж. Сашко Попов, Представител на РДГ
Красимир Караиванов, Юридическо лице по чл. 34, ал. 1, т. 5 от ЗЛОД

Функции

Консултативен орган към ИАГ, който обсъжда, разработва и прави предложение за решаване на основните въпроси в ловното стопанство, на национално равнище.

Акт за създаване

На основание чл. 15, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча изпълнителния директор на ИАГ определя със заповед състава на Ловния съвет.

Актуална заповед: Заповед № 423/04.05.2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Правилник за вътрешната организация на дейността

На основание чл. 19 от Закона за лова и опазване на дивеча изпълнителния директор на ИАГ издава правилник за организацията и дейността на Ловния съвет като консултативен орган към ИАГ.

Работна програма

Ловния съвет провежда редовни заседания по утвърден на първото им заседание график – най- малко 2 редовни заседания годишно. При неотложни случаи се провеждат неприсъствени заседания и се вземат решения в оперативен порядък, чрез подписка.

 

 

Отчет на работната програма

Всяко редовно заседание протича при предварително обявен дневен ред, който заедно с материалите за заседанието се изпраща на членовете най-малко седем дни преди датата на заседанието. На заседанията се води протокол, който се подписва от секретаря и от председателя.

Секретар на Ловния съвет към ИАГ

инж. Юлиян Русев – началник на отдел „Ловно стопанство" в ИАГ

Телефон за контакти: 02/9045 303

E-mail: lov@iag.bg