Консултативни съвети Консултативни съвети
Ловен съвет
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Ловен съвет Ловен съвет

Председател/и

инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите

Заместник-председател/и

Заместник –председателят се избира от членовете на Ловния съвет с едногодишен мандат

Членове

Съгласно Заповед № 795/11.09.2013 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите
инж. Юри Миков, Министерство на земеделието и храните
инж. Иван Недков, Министерство на земеделието и храните
инж. Дамян Дамянов, Министерство на земеделието и храните
инж. Бисер Дачев, Министерство на земеделието и храните
инж. Людмил Харизанов, Министерство на земеделието и храните
д-р Николай Лилов, Българска агенция по безопасност на храните
д-р Цвятко Александров, Българска агенция по безопасност на храните
инж. Руслан Сербезов, Министерство на околната среда и водите
Петър Киров, Министерство на финансите
Росен Димов, Апелативна прокуратура
Ангел Антонов, ГД „НП” към МВР
Божидар Василев, МВР служба КОС
проф. Нино Нинов, ЛТУ
гл. ас. Стоян Стоянов, ЛТУ
Георги Георгиев, ИГ при БАН
ст.н.с . д-р Петър Генов, Институт по зоология при БАН
инж. Иван Петков, НЛРС-СЛРБ
инж. Васил Василев, НЛРС-СЛРБ
Асен Пиперков, БЛРС
Борислав Ноев, БЛРС
Стефан Аврамов, БФ Биоразнообразие
Елена Цингарска, СДП „Балкани”
д-р Людмил Бояджиев, Асоциация „Български дивеч”
Тихомир Трендафилов, Асоциация „Български дивеч”
Свилен Александров, Военен съд

Функции

 Дава предложения и становища по изработването на Стратегията за развитие на ловното стопанство, по изменения на нормативната уредба и решаването на възникнали проблеми в областта на ловното стопанство в национален мащаб

Стратегически цели

Акт за създаване

 На основание чл. 15, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча изпълнителния директор на ИАГ определя със заповед състава на Ловния съвет.

 

Правилник за вътрешната организация на дейността

На основание чл. 19 от Закона за лова и опазване на дивеча изпълнителния директор на ИАГ издава правилник за организацията и дейността на Ловния съвет като консултативен орган към ИАГ.

Работна програма

 Ловния съвет провежда редовни заседания по утвърден на първото им заседание график – най- малко 2 редовни заседания годишно. При неотложни случаи се провеждат неприсъствени заседания и се вземат решения чрез подписка

 

 

Отчет на работната програма

Всяко редовно заседание протича при предварително обявен дневен ред, който заедно с материалите за заседанието се изпраща на членовете най-малко седем дни преди датата на заседанието. На заседанията се води протокол, който се подписва от секретаря и от председателя.

Секретариат

Секретар: инж. Юлиян Русев – началник на отдел „ЛОД” в ИАГ

Секретариат:

  • Административна структура: Изпълнителна агенция по горите
  • Дирекция/отдел: „Лов и опазване на дивеча”

Лице за контакти: инж. Юлиян Русев

Телефон за контакти: 02/9045 303

E-mail: lov@iag.bg