Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по геодезия, картография и кадастър Съвет по геодезия, картография и кадастър

Председател/и

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Заместник-председател/и

Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Членове

Заместник-министър на отбраната
Заместник-министър на вътрешните работи
Заместник-министър на транспорта и съобщенията
Заместник-министър на екетронното управление
Заместник-министър на икономиката и индустрията
Заместник-министър на енергетиката
Заместник-министър на туризма
Заместник-министър на правосъдието
Заместник-министър на финансите
Заместник-министър на земеделието
Заместник-министър на околната среда и водите
Началник на Военно-географската служба
Заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите
Заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
Представител на Националното сдружение на общините в Република България
Председател на Камарата на инженерите по геодезия

Функции

Съветът обсъжда основните проблеми и прави предложения по дейностите в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Стратегически цели

Съветът по геодезия, картография и кадастър (Съветът) обсъжда основните проблеми и прави предложения с цел подготовка, формиране и реализация на държавната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Съветът:

·  разглежда и предлага: концепции за изменение на нормативни актове или създаване на нови в областта на геодезията, картографията и кадастъра; дългосрочни програми за развитието на посочените дейности, както и решения от организационен, технически и финансов характер, свързани с изпълнението им;

·  координира изпълнението на геодезическите, картографски и кадастрални дейности, свързани с реализацията на национални инвестиционни проекти и големи инфраструктурни обекти, отговорност на различните ведомства;

· обсъжда необходимостта от възлагане на научноизследователските, научно-приложните и експерименталните работи за осигуряване изпълнението на задачите по геодезия и картография с национално значение, както и система на подготовка и повишаване квалификацията на кадрите в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: представител на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Лице за контакти: инж. Люба Грозданова

Телефон за контакти: 02 8188 332

E-mail: grozdanova.l@cadastre.bg

Полезни връзки

Връзка към публикуваните на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър анализи в областта на геодезията и картографията: http://www.cadastre.bg/suvet-po-geodeziya-kartografiya-i-kadastur-naznachen-sus-zapoved-%E2%84%96-rd-01-4727022014-g