Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите

Председател/и

Атанаска Тенева, заместник-министър на образованието и науката

Заместник-председател/и

Членове

Любомир Йосифов, директор на дирекция „Правна”
Александра Димитрова, Министерство на финансите
Росица Велкова, директор на д-я УПГ в „Банка ДСК” ЕАД
Ани Ангелова, изпълнителен директор на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД
Мария Стоянова, председател на Докторантския съвет към БАН
ст.н.с. д-р Нели Вълкова, директор на Института по памука и твърдата пшеница, гр. Чирпан
доц. д-р инж. Христо Белоев, ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев"
Ангел Георгиев, председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС)
Христиан Даскалов, главен секретар на НПСС

Функции

Националният съвет за кредитиране на студентите и докторантите е консултативен орган, който подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавна политика в областта на кредитирането на студентите и докторантите. Националният съвет обсъжда и съгласува проекта на Типов договор, който се подписва с всяка една от банките, участващи в системата „Студентско кредитиране“, както и неговите изменения. Също така Националният съвет обсъжда прилагането на системата за кредитиране на студентите и докторантите с държавна финансова подкрепа и дава предложения за нейното усъвършенстване. Националният съвет разглежда бюджетна рамка на системата за студентско кредитиране;

Стратегически цели

Акт за създаване

Съветът е създаден на основание Чл. 9 ал. 1 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти със Заповед № РД09-305 от 18.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Правилник за вътрешната организация на дейността

 

Със Заповед № РД 09-516/30.04.2010 г. са утвърдени Правила за организацията на
работата на Националния съвет за кредитиране на студентите и докторантите.

Правила за организация на работа на Националния съвет за кредитиране на студентите и докторантите

Работна програма

Отчет на работната програма

Последното заседание на съвета е проведено през 2013 г., на което са представени анализ за оценка на действащата програма за студентско кредитиране и е обсъден Проект за бюджетната рамка на системата за студентско кредитиране за 2014 г. На заседанието е взето решение да се подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

 

Секретариат

Секретар: ................

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на образованието и науката
  • Дирекция: Финанси

Лице за контакти: Кина Карарайчева

Телефон за контакти: 02/9217516

E-mail: k.karaicheva@mon.bg

Мирослав Пагелски : 02/9217618

m.pagelski@mon.bg