Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите

Председател/и

проф. Генка Петрова – Ташкова, заместник-министър на образованието и науката

Заместник-председател/и

Членове

Любомир Йосифов, директор на дирекция „Правна”
Анастасия Маринова, Министерство на финансите
Димитрина Димитрова, директор на дирекция „Потребителски кредити“ в Банка ДСК ЕАД
Ани Ангелова, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Обединена българска банка АД
Георги Стоев, докторант в Института за държавата и правото при Българска академия на науките
проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет
проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на Висше училище по застраховане и финанси
проф. дн Анелия Янчева, представител на Агробиоинститут – София към Селскостопанската академия
Станимир Бояджиев, заместник-председател на Националното представителство на студентските съвети
Александър Узунов, член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети

Функции

Националният съвет за кредитиране на студентите и докторантите е консултативен орган, който подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавна политика в областта на кредитирането на студентите и докторантите. Националният съвет обсъжда и съгласува проекта на Типов договор, който се подписва с всяка една от банките, участващи в системата „Студентско кредитиране“, както и неговите изменения. Също така Националният съвет обсъжда прилагането на системата за кредитиране на студентите и докторантите с държавна финансова подкрепа и дава предложения за нейното усъвършенстване. Националният съвет разглежда бюджетна рамка на системата за студентско кредитиране;

Стратегически цели

Акт за създаване

Съветът е създаден на основание Чл. 9 ал. 1 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти със Заповед № РД09-305 от 18.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Правилник за вътрешната организация на дейността

 

Със Заповед № РД 09-3424/23.06.2022 г. са утвърдени Правила за организацията на
работата на Националния съвет за кредитиране на студентите и докторантите.

Правила за работа на НСКСД 2022

Правила за организация на работа на Националния съвет за кредитиране на студентите и докторантите

Работна програма

Отчет на работната програма

Последното заседание на съвета е проведено през 2022 г., на което са представени анализ за оценка на действащата програма за студентско кредитиране и е обсъден Проект за бюджетната рамка на системата за студентско кредитиране за 2023 г.

 

Контакти

Министерство на образованието и науката, дирекция "Финанси"

Лица за контакт:

Валери Коцовски - тел: 02 92 17 578, e-mail valeri@mon.bg

Любка Крушарска - тел. 02 92 17 615, e-mail: l.krusharska@mon.bg

Секретариат