Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за развитие
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за развитие Съвет за развитие

Председател/и

Гълъб Донев, министър-председател на Република България

Заместник-председател/и

Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства

Членове

Лазар Лазаров, заместник министър-председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика
Христо Алексиев, заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията
Иван Демерджиев, заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи
Росица Велкова-Желева, министър на финансите
Димитър Стоянов, министър на отбраната
Асен Меджидиев, министър на здравеопазването
Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството
Сашо Пенов, министър на образованието и науката
Иван Кондов, министър на външните работи
Крум Зарков, министър на правосъдието
Найден Тодоров, министър на културата
Росица Карамфилова-Благова, министър на околната среда и водите
Явор Гечев, министър на земеделието
Никола Стоянов, министър на икономиката и индустрията
Росен Христов, министър на енергетиката
Александър Пулев, министър на иновациите и растежа
Илин Димитров, министър на туризма
Весела Лечева, министър на младежта и спорта
Георги Тодоров, министър на електронното управление.
Доц. д-р Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт (наблюдател с право на съвещателен глас)

Функции


1.  организира и координира разработването, управлението, отчитането на изпълнението и оценката на Националната програма за развитие България 2030;

2.  одобрява проект на тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2030 и ежегодната му актуализация, съдържаща годишен отчет за изпълнението, и го предлага за приемане от Министерския съвет;

3.  одобрява предложенията за разработване на нови документи по чл. 1, т. 1;

4.  съгласува проектите на всички документи по чл. 1, т. 1 преди внасянето им за приемане от Министерския съвет;

5.  осигурява съответствие между целите и приоритетите в програмата за управление на страната и националните стратегически документи;

6.  следи за напредъка в изпълнението на документите по чл. 1, т. 1;

7.  разглежда оценките на изпълнението на документите по чл. 1, т. 1 и проследява напредъка по изпълнението на идентифицираните в тях препоръки;

8.  координира отчитането на напредъка по изпълнението на целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации, включително като съгласува и предлага за одобрение от Министерския съвет доброволните прегледи по тяхното изпълнение;

9.   осъществява координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на програмата за управление на страната и нейните актуализации;

10.      одобрява разработената програма за управление на страната и предложения за нейната актуализация и ги предлага за приемане от Министерския съвет;

11.      осигурява обвързването на националното и европейското финансиране с изпълнението на програмата за управление на страната;

12.     при необходимост осъществява координация при разработването, изпълнението и отчитането на политики с хоризонтален характер;

13.     разглежда въпроси и документи, включително които са предмет на обсъждане в други съвети, и ги предлага за приемане или за одобряване от Министерския съвет;

14.     координира решаването на спорни въпроси по проекти на актове на Министерския съвет, възникнали при проведена съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, преди внасянето на актовете за разглеждане от Министерския съвет;

15.     разглежда случаи на неизпълнение на международни договори на Република България, които са от компетентността на повече от едно ведомство, и координира предприемането на мерки за отстраняването им;

16. съгласува преди внасянето им за разглеждане и одобряване от Министерския съвет инвестиционните проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на споразумения за външни и вътрешни държавни заеми, и/или за които се предлага издаване на държавна гаранция, за съотвествието им с изискванията на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и реда за тяхното разглеждане, приета с ПМС № 337 от 2015 г.

 

 

Стратегически цели

Правила за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Библиотека

Секретариат

Секретари:

Радослав Миланов - директор на дирекция "Стратегическо планиране" от администрацията на Министерския съвет, тел.: 02/940 2913, e-mail: rmilanov@government.bg

Мариета Немска - директор на дирекция "Координация на политики и концесии" от администрацията на Министерския съвет, тел.: 02/ 940 2012, e-mail: m.nemska@government.bg

Секретариат:

Дирекция "Координация на политики и концесии"

Дирекция "Стратегическо планиране"

 

 

 

                   

                    

 

                   

                   

Заседания 2015-2016 г.

23.01.2015 г.; 10.03.2015 г.; 12.05.2015г.; 04.09.2015 г.: 18.09.2015 г.: 13.10.2015 г.: 06.11.2015 г. 

10.02.2016 г.: 19.02.2016 г.: 16.03.2016 г.: 13.05.2016г.: 25.11.2016 г.

Заседания 2017-2022 г.

 29.09.2017 г. (писмена процедура); 15.11.2017 г. 

19.06.2018 г. (писмена процедура); 19.09.2018 г.; 05.12.2018 г. (писмена процедура)

30.01.2019 г. ; 30.04.2019 г. (писмена процедура); 11.11.2019 г. (писмена процедура); 11.12.2019 г. (писмена процедура)

31.07.2020 (писмена процедура)

06.10.2021 г.

09.06.2022 г. (писмена процедура); 25.07.2022 (писмена процедура)