Консултативни съвети Консултативни съвети
Висш консултативен съвет по водите
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Висш консултативен съвет по водите Висш консултативен съвет по водите

Председател/и

заместник-министърът на околната среда и водите

Заместник-председател/и

Членове

Асен Личев, директор на дирекция "Управление на водите", МОСВ
Иванка Виденова, директор на дирекция “Водоснабдяване и канализация”, МРР
Димитър Младенов, държавен експерт в дирекция „Хидромелиорации”, МЗХ
Николай Налбантов, директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”, МИЕ
Дария Пишева, началник отдел “Контрол и опазване на морската среда”, дирекция “Морска администрация - Бургас”, ИАМА, МТИТС
Димитър Димитров, директор на дирекция “Обществено здраве”, МЗ
Николина Апостолова, главен експерт в дирекция “Държавни разходи”, МФ
Пламен Нинов, директор на департамент "Хидрология", НИМХ – БАН
Георги Славов, Национално сдружение на общините в Република България, кмет на община Ямбол
Иван Христов, НПО ВВФ Дунавско-Карпатска програма България
Даниела Божилова, държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика”, Министерски съвет
Николай Налбантов, директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”,
Мая Добрева, директор на дирекция „Югоизточна Европа”, МВнР
Иван Варналиев, ВНД началник на сектор „Инженерна защита и критична инфраструктура”, отдел „Мониторинг и управление на риска” при ГД ”Пожарна безопасност и защита на населението”, МВР
Маргарита Василева, инспектор по ЗН в сектор „Инженерна защита и критична инфраструктура”, отдел „МУР” при ГДПБЗН - МВР
Милчо Иванов, управител на предприятие „Язовири и каскади” към НЕК ЕАД
Димитър Методиев, изпълнителен директор на “Напоителни системи” ЕАД
Игор Няголов, директор на департамент „Управление и използване на водите”, НИМХ – БАН
Ирина Костова, декан на ХТФ, „Канализация, пречистване на отпадъчни води и третиране на твърдите битови отпадъци”, УАСГ
Николай Лисев, ХТФ, „Хидравлика, хидрология и управление на водните ресурси”,УАСГ
Михаил Гълъбов, Геологопроучвателен факултет, катедра „ХИГ”, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Николай Стоянов, Геологопроучвателен факултет, катедра „ХИГ”, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Георги Гушлеков, НПО Българска асоциация за компостиране
Иванка Димитрова, НПО Екофорум за устойчиво развитие
Красимира Аврамова, директор на дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда”, ИАОС
Тома Терзиев, директор на Басейнова дирекция, Дунавски район
Никола Кърнолски, директор на Басейнова дирекция, Източнобеломорски район
Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция, Черноморски район
Чавдар Молов, директор на Басейнова дирекция, Западнобеломорски район
Мая Дряновска, началник отдел “Използване на водите”, дирекция “ Управление на водите”, МОСВ
Красимира Бръмчева, началник отдел “Координация и контрол”, дирекция “ Управление на водите”, МОСВ
Георги Иванов, началник отдел “Опазване на повърхностни води”, дирекция “ Управление на водите”, МОСВ

Функции

Разглежда, дава становища, прави препоръки, изготвя предложения и проекти за решения, свързани със:

- националния водностопански план, становищата и препоръките от проведените обсъждания и съгласувания на плана, включително избор на вариант за внасяне в Министерския съвет;

- предложенията на министъра на околната среда и водите за изменяне от Министерския съвет на планове на съответното териториално ниво, включително плановете за регионално развитие, териториалноустройствените, лесоустройствените, паркоустройствените и други планове, несъобразени с плановете за управление на речните басейни и националния водностопански план;

- изготвените и предварително съгласувани задания на басейновите дирекции за разработване на плановете за управление на речни басейни;

- плановете за управление на речните басейни преди и след обществено обсъждане;

- рационалното и ефективното използване на водите при осъществяване на държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения;

- изграждането на деривации и прехвърляне на води между речни басейни;

- ограничаване на водоползването и/или ползването на водите и въвеждането на лимити и спазването на регламентираните приоритети;

- националната система за мониторинг на водите;

- други, включително и финансово-икономически, въпроси, свързани с управлението на водите.

Стратегически цели

Акт за създаване

Чл.9, ал.2 от Закона за водите

Заповед № РД - 166/22.02.2010 г. (за актуализиране на състава на съвета)

RD-544_15.07.2014

Правилник за вътрешната организация на дейността

Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (ДВ бр.39/16.04.2002 г.)

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

Правилник

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: ................

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на околната среда и водите
  • Дирекция: "Управление на водите" 

Лице за контакти: Борил Заднепровски

Телефон за контакти: 02/ 940 6527

E-mail: B.Zadneprovski@moew.government.bg