Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по биологичното разнообразие Национален съвет по биологичното разнообразие

Председател/и

зам.министър на околната среда и водите

Заместник-председател/и

Директор на Дирекция "Национална служба за защита на природата", МОСВ

Членове

Райна Хардалова, Началник отдел "Биологично разнообразие", МОСВ
Димитър Стоев, Началник отдел "Защитени територии", МОСВ
Росица Димова, Държ.експерт “НАТУРА 2000”, МОСВ
Валери Георгиев, Държавен експерт по "Биологично разнообразие”, МОСВ
Руслан Сербезов, Държавен експерт по "Биологично разнообразие”, МОСВ
Лидия Чакръкчиева, Старши експерт, МЗХ
Мадлена Станимирова, Началник отдел, ИАОС
Георги Тинчев, Главен експерт, ИАГ
Лидия Рашкова, младши експерт, ИАРА
Вълко Бисерков, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
Васил Попов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
Ива Апостолова, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
Кремена Стефанова, Институт по океанология, БАН
Румен Добрев, Институт за гората, БАН
Любомир Стоилов, Институт по физиология на растенията и генетика, БАН
Катя Узунджалиева, Институт по растителни генетични ресурси
Ангел Цеков, ПУ "Паисий Хилендарски", Биологически факултет
Петър Желев, Лесотехнически университет
Мария Шишиньова, СУ „Климент Охридски”, Биологически факултет
Георги Попгеоргиев, БДЗП, Блу Линк
Емилия Петрова, Евромодел, Асоциация национална мрежа

Функции

Стратегически цели

Акт за създаване

Създаден на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретари: Валери Георгиев и Руслан Сербезов

Дирекция/отдел: Дирекция "Национална служба за защита на природата", отдел "Биологично разнообразие"

 

Телефон за контакти: 940 6151, 940 6129

E-mail: nnpsf@moew.government.bg; serbezov@moew.government.bg

Връзки