Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет по националния радиочестотен спектър
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по националния радиочестотен спектър Съвет по националния радиочестотен спектър

Председател/и

Андреана Атанасова, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Заместник-председател/и

Членове

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ИА „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"

Функции

- изготвя и след обществено обсъждане предлага за приемане от МС държавната политика по планиране и разпределяне на радиочестотния спектър и осъществява провеждането й.

- подготвя и периодично актуализира Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, който се утвърждава от МС.

- Съветът приема годишна работна програма с основните приоритети в дейността му за следващата година, която се публикува на страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за консултативни съвети.

- Конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на националната сигурност, се извършва съгласувано между заинтересуваните държавни органи и служби по реда на чл. 11, ал. 5 и 6 от Закона за електронните съобщения. При непостигане на съгласие съветът разглежда въпроса на първото предстоящо заседание след постъпването му и предлага на МС да приеме решение.

- разглежда въпросите, свързани с електромагнитната съвместимост, възникнали между ползватели на радиочестотен спектър, по определен от съвета ред. При несъгласие между заинтересуваните държавни органи и служби съветът в 30-дневен срок от разглеждането на въпроса на свое заседание предлага на МС да приеме решение.

- При искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти на територията на РБългария от чужди държави и международни организации съветът отправя писмени запитвания до заинтересуваните държавни органи и служби относно становищата им за предоставяне за използване на исканите радиочестоти и радиочестотни ленти. Заинтересуваните държавни органи и служби се произнасят в 10-дневен срок от получаване на запитването. Съветът разглежда получените писмени становища и взема решение за разрешаване ползването от чужди държави и международни организации на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срока и мястото за ползването им на територията на РБългария.

- В случай на извънредни ситуации разрешаването на ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срока и мястото за ползването им на територията на Република България от органи на чужди държави и международни организации се извършва чрез неприсъствено вземане на решение на подпис от членовете на съвета.

 

 

Стратегически цели

 

 

Разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби  в съответствие с принципите на разпределението и ползването на радиочестотния спектър в Европейския съюз и от Международния съюз по далекосъобщения.

 

Изготвяне и периодично актуализиране на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър.

 

Изготвяне и предлагане за приемане от Министерския съвет на държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и осъществяване провеждането й.

Акт за създаване

Указ 440/ 2003 г. ,Закон за далекосъобщенията, обн. ДВ бр. 88 от 2003 г.Закон за електронните съобщения
Обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г.; Решение № 3 от 4.06.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 45 от 16.06.2009 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 89 от 10.11.2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 24.11.2009 г

ПМС №262 от 3 декември 1998 г.

Работна програма

 

Съветът по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) провежда заседания най-малко веднъж на три месеца, съгласно Правилинка за дейността си.

 

Дневният ред за всяко заседание се определя в зависимост от възникналите задачи и проблеми.

 

 

Връзки

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

http://www.mtitc.government.bg

Секретариат

Теодора Пасарелска

Държавен експерт в

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и

организационен секретар на СНРЧС

1000 София, ул. "Дякон Игнатии " № 9

E-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg

Тел: +359 2 9409 267

 

Правилник за вътрешната организация на дейността

Приет с ПМС № 288 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм. и доп., бр. 78 и бр. 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., изм. и доп. с ПМС № 370 от 2011 г.)

ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър

Правилник за дейността

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР

РЕШЕНИЕ № 356

РЕШЕНИЕ № 356 ОТ 15 АПРИЛ 2021 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г., бр. 73 от 2012 г., бр. 59 от 2013 г., бр. 16 от 2014 г., бр. 46 от 2015 г., бр. 78 от 2016 г., бр. 47 от 2018 г. и бр. 73 от 2019 г.)