Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за закрила на детето
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за закрила на детето Национален съвет за закрила на детето

Председател/и

д-р Теодора Иванова, председател на Държавна агенция за закрила на детето

Заместник-председател/и

Членове

Надя Клисурска-Жекова, заместник-министър на труда и социалната политика
д-р Лидия Чорбанова, заместник-министър на здравеопазването
Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката
Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието
Венцислав Катинов, заместник-министър на вътрешните работи
Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи
Людмила Петкова, заместник-министър на финансите
Борислава Танева, заместник-министър на културата
Петър Бучков, заместник-министър на младежта и спорта
Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт
Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт
Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане
Калин Каменов, представител на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Враца
Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
проф. д-р Пламен Димитров, директор на Националния център по обществено здраве и анализи
Антоанета Василева, Сдружение с нестопанска цел "Асоциация Родители"
Бистра Бончева, Фондация "Карин дом"
Елена Петкова, Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум"
Гергана Ефремова, Фондация "Заедно в час"
Димитър Димитров, Фондация "Промяната"
Надежда Стойчева, Фондация "Асоциация Анимус"
д-р Иванка Шалапатова, Фондация "За нашите деца"
Петя Димитрова, Национална асоциация на ресурсните учители
проф. д-р Морис Гринберг, Фондация "АСИСТ - помагащи технологии"
проф. Нели Петрова-Димитрова, Институт за социални дейности и практики
Ванина Кирова, Национална мрежа за детето

Функции

Съветът е орган към Държавната агенция за закрила на детето с консултативни и координационни функции.

 Съветът:

§     консултира председателя на Държавната агенция за закрила на детето по Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето, програмната политика на агенцията и синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрилата на детето;

§     предлага, обсъжда и координира стратегическите приоритети в държавната политика за закрила на детето и съгласува финансовото им обезпечаване;

§     дава предварително становище по проектите за нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с правата на децата, преди внасянето им в Министерския съвет;

§     подпомага сътрудничеството с юридическите лица с нестопанска цел за формиране и провеждане на държавната политика по закрила на детето;

§     осъществява наблюдение на изпълнението на национални, регионални и международни програми по закрилата на детето.

 

Акт за създаване

чл. 18 от Закона за закрила на детето

 

Постановление № 38 на МС от 15.02.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето и на Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето

Постановление на Министерски съвет № 38/2001 г

Секретариат

 

Секретариат:

  • Административна структура: Държавна агенция за закрила на детето
  • Дирекция: "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

Лице за контакти: Милена Дянкова

Телефон за контакти: 933 90 42

E-mail: milena.dyankova@sacp.government.bg