Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по читалищно дело
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по читалищно дело Национален съвет по читалищно дело

Председател/и

Васил Василев, заместник-министър на културата

Заместник-председател/и

Членове

проф. д.ик.н. Стоян Денчев, почетен председател на Съюза на народните читалища
Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища
проф. Светослав Ставрев, преподавател в Европейски колеж по икономика и управление
проф. Георг Краев, преподавател в Нов български университет
проф. Боряна Христова, директор на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
д-р Боряна Миролескова, заместник-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци
Драгомир Николов, кмет на Община Трявна
Тотка Иванова, държавен експерт в Министерство на образованието и науката
Евгения Петкова, държавен експерт в дирекция "Финанси на общините", Министерство на финансите
Тома Томов, старши експерт в дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет
Росен Малинов, областен управител на Област София
Василка Ванчева, заместник-председател на УС на асоциация "Българска книга"
Денка Евстатиева, народно читалище "Аура"
Ели Попова, директор на ИБ на Българската библиотечно-информационна асоциация
Емил Бехар, народно читалище "Емил Шекерджийски"
Петър Райжеков, народно читалище "Славянска беседа"
Райнис Гелов, Съюз на българските художници
Сезар Нихат, народно читалище "Неофит Рилски"
Иван Павлов, председател на Съюза на българските филмови дейци
арх. Георги Бакалаво, председател на Съюза на архитектите в България
доц. д-р Венцислав Велев, директор на дирекция "Нематериално културно наследство", Министерство на културата

Функции

Стратегически цели

Акт за създаване

Съветът е създаден на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за народните читалища и назначен със заповед на министъра на културата № РД09-94/21.02.2014 г.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Павлина Цветанова

 Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на културата
  • Дирекция "Нематериално културно наследство"

Лице за контакти: Павлина Цветанова

Телефон за контакти: 9400912

E-mail: pavlina_ni@mc.government.bg