Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по читалищно дело
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по читалищно дело Национален съвет по читалищно дело

Председател/и

Резорен заместник-министър на културата .............., заместник-министър на културата

Заместник-председател/и

Членове

Представител на Министерство на образованието и науката, представител на МОН
Представител на Министерство на финансите, представител на МФ
Представител на Съюза на народните читалища, представител на СНЧ
Представител на дирекция "Вероизповедания" към МС, представител на МС
Представител на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", представител на НБ
Директор на дирекция МСЕПРД на МК, дирекция МСЕПРД
Представители на творчески съюзи, дейци на науката и културата, друга

Функции

1. Обсъжда важни и актуални въпроси в областта на читалищното дело.

2. Изразява мнения и дава препоръки по тях пред министъра на културата.

3. Разглежда и прави предложения по проекти на нормативни актове и други документи в областта на читалищното дело.

4. Изразява мнение в случаи, когато определени дейности на читалищата и в тях накърняват добрите нрави и морал, открито проповядват насилие, порнография, расова, религиозна и национална нетърпимост или застрашават развитието на подрастващите.

Стратегически цели

Националният съвет по читалищно дело подпомага министъра на културата в изпълнението на функциите и задачите по чл. 4б от ЗНЧ.

Акт за създаване

Съветът е създаден на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за народните читалища и назначен със заповед на министъра на културата № РД09-572/28.07.2016г., изм. със заповед № РД9К-368/22.08.2019г. и заповед № РД9К-77/15.05.2020 г. на министъра на културата.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Правилник ЧС

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по читалищно дело

Работна програма

Отчет на работната програма

Отговорна структура в Министерство на културата

 Административна структура: Министерство на културата

  • Дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
  • Отдел "Регионални дейности"

Лице за контакти: Луизина Савкова

Телефон за контакти: 02/ 9400844

E-mail: l.savkova@mc.government.bg