Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки

Председател/и

заместник-министър на икономиката и индустрията

Заместник-председател/и

заместник-министър на икономиката и индустрията

Членове

Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Председател на Комисията за защита на потребителите
Директор на Агенция „Митници”
Изпълнителен директор на Българска агенция за безопасност на храните
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Директор на Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" на Министерство на земеделието
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата
Началник на Дирекция за Национален строителен контрол
Директор на Главна дирекция „Криминална полиция“
Директор на Дирекция „Обществено здраве”, Министерство на здравеопазването
Директор на Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, Министерство на околната среда и водите
Председател на Българския институт по метрология
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво развитие

Функции

 

1. Изготвя предложения и взема решения по отношение на координацията и обмена на информация във връзка с контролната дейност и ефективното прилагане на нормативните актове, свързани с контрола на пазара на стоки.
2. Обсъжда и предлага решения на въпроси, поставени при контактите на административните органи с потребителските сдружения, браншовите организации на търговците и производителите.
3. Планира извършването на съвместни проверки от органите – членове на съвета съобразно тяхната компетентност, които се провеждат след съгласуване със съответните ведомства.
4. Сформира експертни работни групи в рамките на съвета съгласно функционалната и отрасловата компетентност на органите – членове на съвета и определя техните председатели.
5. Дава препоръки за сключване на споразумения за взаимодействие между органите – членове на съвета.
6. Одобрява национална програма за надзор на пазара за съответната календарна година, основана на секторните програми по продуктови категории и техните актуализации.
7. Приема докладите за изпълнението на секторните надзорни програми.
8. Одобрява информация, която се предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки на Европейския съюз, за националните компетентни органи за надзор на пазара и за националната програма за надзор на пазара.
9. Най-малко веднъж на всеки четири години прави преглед и оценка на изпълнението на дейностите по надзор на пазара, която се предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки.
 

Стратегически цели

Акт за създаване

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Директор на дирекция "Техническа хармонизация", Министерство на икономиката и индустрията, тел. 940 74 88