Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет по децентрализация на държавното управление
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по децентрализация на държавното управление Съвет по децентрализация на държавното управление

Председател/и

ИВАН ШИШКОВ, министър на регионалното развитие и благоустройството

Заместник-председател/и

заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
ДАНИЕЛ ПАНОВ, кмет на община Велико Търново и председател на Управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Членове

заместник-министър на финансите
заместник-министър на вътрешните работи
заместник-министър на образованието и науката
заместник-министър на труда и социалната политика
заместник-министър на здравеопазването
заместник-министър на културата
заместник-министър на младежта и спорта
СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ, областен управител на област Ловеч и представител на районите и областите в териториалния обхват на район "Северна и Югоизточна България"
СТЕФАН САБРУТЕВ, областен управител на област Смолян и представител на районите и областите в териториалния обхват на район "Югозападна и Южна централна България"
ДОНКА МИХАЙЛОВА, кмет на община Троян и заместник-председател на УС на НСОРБ
ИВО ДИМОВ, кмет на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ
ХАСАН АЗИС, кмет на община Кърджали и заместник-председател на УС на НСОРБ
ЗЛАТКО ЖИВКОВ, кмет на община Монтана и член на УС на НСОРБ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ, кмет на община Самоков и член на УС на НСОРБ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, кмет на община Карнобат и член на УС на НСОРБ
ИВАЙЛО СИМЕОНОВ, кмет на община Елин Пелин и член на УС на НСОРБ
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ, председател на Общинския съвет на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА, изпълнителен директор на НСОРБ

Функции

1. подпомага Министерския съвет при осъществяването на държавната политика в областта на децентрализацията на основата на единна стратегия за децентрализация на държавното управление;

2. обсъжда проекти на планови и програмни документи и на нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, които са свързани с децентрализацията;

3. осигурява координация и взаимодействие между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, други държавни органи и организации и органите на местното самоуправление и местната администрация при изпълнение на мерки и дейности в областта на децентрализацията;

4. извършва ежегодно наблюдение на постигнатия напредък за изпълнение на целите на държавната политика в областта на децентрализацията.

Секретариат

Административното и техническото обслужване на Съвета се осъществява от Дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Лице за контакти: Валери Найденов - секретар на Съвета
Телефон за контакти: 02 940 55 75

Е-mail: atusecretariat@mrrb.government.bg

Електронна страница на Портала за децентрализация: self.government.bg

 
 

 

 

Акт за създаване на съвета

Съветът по децентрализация на държавното управление първоначално е създаден с Решение № 540 на Министерския съвет от 19 юли 2006 г. и с Постановление № 282 на Министерския съвет от 27 ноември 2009 г.

С Постановление № 277 на Министерския съвет от 6 октомври 2011 г. съветът беше закрит и неговите функции, свързани с изпълнението на Стратегията за децентрализация и обсъждането на проекти на нормативни актове, които имат съществено отражение върху функциите и отговорностите на областните управители и на общините преминаха към Съвета за административната реформа.

С Постановление № 157 на Министерския съвет от 1 август 2013 г. съветът беше отново създаден и дейността му възстановена.

 

Решение № 540 на Министерския съвет от 19 юли 2006 г.

Постановление № 282 на Министерския съвет от 27 ноември 2009 г.

Постановление № 157 на Министерския съвет от 1 август 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление

Работни групи

Работна група за актуализация на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и изготвяне на нова Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2020 - 2025 г.

Документи, свързани с дейността на Работната група за актуализация на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и изготвяне на нова Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2020 - 2025 г.:
- Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за състава и функциите на работната група;
- Вътрешни правила за организацията на работа и дейността на работната група;
- протоколи от 2 заседания на работната група;
- проект на Актуализация на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г - юни 2021 г.;
- проект на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация2021-2025 - март 2021 г.