Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет по децентрализация на държавното управление
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по децентрализация на държавното управление Съвет по децентрализация на държавното управление

Председател/и

министър на регионалното развитие и благоустройството

Заместник-председател/и

заместник-министър
Представител на органите на местното самоуправление и местната администрация

Членове

заместник-министър
заместник-министър
заместник-министър
заместник-министър
Кмет на община Троян
Кмет на община Димитровград
Кмет на община Карнобат
Кмет на община Монтана
Кмет на община Крумовград
Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в РБългария

Функции

1. подпомага Министерския съвет при осъществяването на държавната политика в областта на децентрализацията;

2. наблюдава, анализира и координира изпълнението на Стратегията за децентрализация и мерките, предвидени в програмата за нейното изпълнение;

3. обсъжда проекти на нормативни актове, които имат съществено отражение върху функциите и отговорностите на областните управители и на общините, и прави предложения до органите на държавното управление;

4. внася чрез председателя си за разглеждане от Министерския съвет предложения за промени в националното законодателство в областта на децентрализацията;

5. координира дейностите и мерките, предприемани от държавните органи, организации и институции, както и от органите на местното самоуправление в областта на децентрализацията;

6. извършва ежегоден мониторинг за постигане целите на Стратегията за децентрализация;

7. подготвя и внася в Министерския съвет до 31 май на съответната година ежегоден доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация.

Стратегически цели

Стратегия за децентрализация

Стратегическите цели на съвета са в съответствие с целите на Стратегията за децентрализация на държавното управление. Това са:
1. Ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от държавните органи към общините за укрепване на местното самоуправление.
2. Оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител и териториалните звена на централната изпълнителна власт за координация на секторните политики на регионално равнище.
3. Развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансовата самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги.

Решение № 454 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Актуализирана Стратегия за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010 - 2013 г.

Актуализирана Стратегия за децентрализация

Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010 - 2013 г.

Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2006-2009 г.

Акт за създаване

Съветът по децентрализация на държавното управление първоначално е създаден с Решение № 540 на Министерския съвет от 19 юли 2006 г. и с Постановление № 282 на Министерския съвет от 27 ноември 2009 г.

С Постановление № 277 на Министерския съвет от 6 октомври 2011 г. съветът беше закрит и неговите функции, свързани с изпълнението на Стратегията за децентрализация и обсъждането на проекти на нормативни актове, които имат съществено отражение върху функциите и отговорностите на областните управители и на общините преминаха към Съвета за административната реформа.

С Постановление № 157 на Министерския съвет от 1 август 2013 г. съветът беше отново създаден и дейността му възстановена.

Решение № 540 на Министерския съвет от 19 юли 2006 г.

Постановление № 282 на Министерския съвет от 27 ноември 2009 г.

Постановление № 157 на Министерския съвет от 1 август 2013 г.

Постановление № 277 ОТ 6 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на нормтивни актове на Министерския съвет

Секретариат

        Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществява от Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" на Министерството на регионалното развитие. 

Лице за контакти:Марина Петкова
 
Телефон за контакти: 02 940 55 38
 
 
 
Лице за контакти:Михаило Василев
 
Телефон за контакти: 02 940 54 28
 
 
 
Лице за контакти:Десислава Драгова
 
Телефон за контакти: 02 940 54 28
 

Работна програма

Работна програма на съвета до края на 2010 г.

Съдържа одобрената от съвета програма с конкретни мерки, отговорни институции и срокове.

Работна програма за периода септември-декември 2013 г.

Протоколи и решения от проведените заседания

Протокол от заседанията на съвета на 4 октомври 2010 г.

Решение №4 на съвета от 4 октомври 2010 г. за изменение на Решение № 3 от 2010 г.

Протокол от заседанието на съвета на 29 юли 2010 г.

Решение №2 на съвета от 2010 г.

Решение №3 на съвета от 2010 г.

Протокол от заседанието на съвета на 25 май 2010 г.

Решение №1 на съвета от 2010 г.

Протокол № 1 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 14 септември 2006 г.

Протокол № 2 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 7 ноември 2006 г.

Протокол № 1 от заседанието на Съвета по деценрализация на държавното управление, проведено на 16 февруари 2007 г.

Решение № 1 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 16 февруари 2007 г.

Протокол № 2 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 19 март 2007 г.

Протокол № 3 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 3 април 2007 г.

Протокол № 4 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 11 май 2007 г.

Протокол № 5 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 7 август 2007 г.

Протокол № 6 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 12 септември 2007 г.

Протокол № 7 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 12 декември 2007 г.

Протокол № 1 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 26 март 2008 г.

Протокол № 2 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 28 май 2008 г.

Протокол № 3 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 22 юни 2008 г.

Протокол № 4 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 22 юли 2008 г.

Протокол № 5 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 7 октомври 2008 г.

Протокол № 1 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 11 март 2009 г.

Протокол № 2 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 8 май 2009 г.

Протокол № 1 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 19 януари 2010 г.

Протокол № 2 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 25 май 2010 г.

Решение № 1 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 25 май 2010 г.

Протокол № 5 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 17 декември 2010 г.

Протокол № 1 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 27 май 2011 г.

Протокол № 2 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 13 юли 2011 г.

Решение № 1 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 13 юли 2011 г.

Решение № 2 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 13 юли 2011 г.

Решение № 3 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 13 юли 2011 г.

Протокол № 3 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 13 септември 2011 г.

Протокол № 1 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 12 септември 2013 г.

Решение № 1 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 12 септември 2013 г.

Решение № 2 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 12 септември 2013 г.

Решение № 3 от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 12 септември 2013 г.

Протокол № 2 от заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 17.12.2013 г.

Решение № 1 от заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 17.12.2013 г.

Решение № 2 от заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 17.12.2013 г.

Решение № 3 от заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 17.12.2013 г.

Решение № 4 от заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 17.12.2013 г.

Решение № 5 от заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 17.12.2013 г.

Решение № 6 от заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 17.12.2013 г.

Протокол № 3 от Третото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 5 март 2014 г.

Решение № 1 от Третото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 5 март 2014 г.

Решение № 2 от Третото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 5 март 2014 г.

Решение № 3 от Третото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 5 март 2014 г.

Решение № 4 от Третото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 5 март 2014 г.

Решение № 5 от Третото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 5 март 2014 г.

Доклад относно провеждане на втора процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Анализ на териториалноторазпределение на ДДФЛ и разработване на варианти за определяне на местен ДДФЛ

Протокол №4 от заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 26 май 2014 г.

Решение №1 от 4-тото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление

Решение №2 от 4-тото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление

Решение №3 от 4-тото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление

Решение № 3 от 4-тото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление

Решение № 5 от 4-тото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление

Решение № 6 от 4-тото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление