Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз

Председател/и

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи

Заместник-председател/и

Членове

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
Божидар Лукарски, министър на икономиката
Ивелина Василева, министър на околната среда и водите
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Филип Гунев, заместник-министър на вътрешните работи
Карина Караиванова, заместник-министър на финансите
Васил Грудев, заместник-министър на земеделието и храните
Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката
Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика
Румен Порожанов, изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие"
Людмила Ангелова-Петрова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Венцислав Георгиев, директор на Агенция за държавна финансова инспекция
Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенция по обществени поръчки
Бойко Атанасов, изпълнителен директор на Национална агенция за приходите
Розалия Димитрова, директор на Агенция "Митници"
Янчо Янев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Недялко Недялков, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
Георги Костов, Главен секретар на Министерство на вътрешните работи
Сотир Цацаров, Главен прокурор на Република България - пълноправен участник

Функции

  • предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, стратегии за борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и планове за действие към тях

  • ежегодно отчита дейността си пред Министерския съвет

  • по предложение на членовете или председателя съветът обсъжда въпроси, свързани с борбата с нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и приема решения с подходящи мерки за оптимизирането й, задължителни за изпълнение от членовете на съвета

  • осъществява взаимодействие с органите на съдебната власт, като конкретните форми на взаимодействие и сътрудничество се определят със съвместни актове

 

Стратегически цели

Съветът дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията - измами, злоупотреби, неефективно управление или използване на средства и имущество, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени на българската държава от фондове и по програми на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране.

Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Съветът провежда две редовни заседания през годината. При необходимост се провеждат извънредни заседания.

Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Правила за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

Към съвета е създадена и междуведомствена експертна група за формиране на национален координационен механизъм с цел поддържане и администриране на информация в централна база данни за отстранявания, съобразно Регламент №1302/2008 на ЕК, създадена със Заповед № Із-1253/07.06.2010 на министъра на вътрешните работи.

Работна програма

Ролята на работна програма играе Планът за действие за изпълнение на Националната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2011-2013.

Връзки

Секретариат

Дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в МВР подпомага дейността на Съвета.

Контакти: Бойко Костов, началник на отдел "Оперативно сътрудничество"

тел.: 02/ 940 14 32

факс: 02/ 983 35 21

e-mail: afcosbg@mvr.bg