Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз

Председател/и

Иван Петев Демерджиев, заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

Заместник-председател/и

Венцислав Катинов, заместник-министър на вътрешните работи

Членове

Атанас Ангелов Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства
Александър Георгиев Пулев, министър на иновациите и растежа
Росица Атанасова Карамфилова-Благова, министър на околната среда и водите
Христо Владимиров Алексиев, заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията
Ангелина Тодорова-Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Росица Велкова-Желева, министър на финансите
Явор Илиев Гечев, министър на земеделието
Георги Николов Вайсилов, изпълнителен директор, изпълнителна агенция „Програма за образование“
Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика
Георги Тахов, изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие"
Людмила Вилинова Рангелова-Петрова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Стефан Александров Белчев, директор на Агенция за държавна финансова инспекция
Георги Димитров Николов, изпълнителен директор на Агенция по обществени поръчки
Борис Давидов Михайлов, изпълнителен директор на Национална агенция за приходите
Павел Геренски, директор на Агенция "Митници"
Станислав Станчев, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
Петър Илиев Тодоров, Главен секретар на Министерство на вътрешните работи
Лъчезар Димитров Спасов, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

Функции

  • Съветът дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията - измами, злоупотреби, неефективно управление или използване на средства и имущество, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени на българската държава от фондове и по програми на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране;

  • Предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, стратегии за борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и планове за действие към тях;

  • Ежегодно отчита дейността си пред Министерския съвет;

  • По предложение на членовете или председателя Съветът обсъжда въпроси, свързани с борбата с нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и приема решения с подходящи мерки за оптимизирането й, задължителни за изпълнение от членовете на Съвета;

  • Осъществява взаимодействие с органите на съдебната власт, като конкретните форми на взаимодействие и сътрудничество се определят със съвместни актове.

 

Стратегически цели

С Решение № 833 от 12 ноември 2020 г. Министерският съвет на Република България прие Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 година (Национална стратегия).

Основната цел на Националната стратегия през новия програмен период 2021 - 2027 г. е да бъдат надградени и продължени усилията за подобряване на превенцията, разкриването и противодействието на нередностите и измамите в приходната и в разходната част на бюджета на ЕС.

Националната стратегия е изготвена в изпълнение на Заповед No. 8121з-118/23.01.2020 г. на министъра на вътрешните работи за създаване на междуведомствена РГ за изготвяне на Национална стратегия за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021-2027 г., в която представители имат всички ведомства, представени в Съвета АФКОС.

 

Решение на МС № 833 от 12.11.2020 г.

Национална стратегия_bg

Национална стратегия_en

Анекс_1- Оценка на риска

Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Съветът провежда две редовни заседания през годината. При необходимост се провеждат извънредни заседания.

Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Правила за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

Към съвета е създадена и междуведомствена експертна група за формиране на национален координационен механизъм с цел поддържане и администриране на информация в централна база данни за отстранявания, съобразно Регламент №1302/2008 на ЕК, създадена със Заповед № Із-1253/07.06.2010 на министъра на вътрешните работи.

Секретариат

Секретариат на Съвета АФКОС е дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (дирекция (АФКОС) в Министерство на вътрешните работи.

Контакти:

Ивайло Николов, директор на дирекция АФКОС

тел: 02/ 982 49 90

Петър Маринов, началник на отдел "Оперативно сътрудничество", дирекция АФКОС

тел.: 02/ 982 49 98

адрес електронна поща: afcosbg@mvr.bg 

Работна програма

Ролята на работна програма играе Планът за действие за изпълнение на Националната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2021-2027 г.

Планът за действие към Националната стратегия събира на едно място целите, дейностите, отговорните институции, сроковете и индикаторите за изпълнение, произтичащи от стратегическите и оперативните ѝ цели. Планът за действие се одобрява от Министерския съвет.

За ефективната реализация на заложените в Националната стратегия стратегически и оперативни цели членовете на Съвета за координация в борбата срещу правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС, организират в ръководените от тях институции изпълнението на заложените в плана конкретни дейности за защита на финансовите интереси на ЕС.

Срокът на плана за действие е 1 календарна година, а срокът за отчитане на изпълнението на плана е 6 месеца.

Всички одобрени от Министерския съвет планове се публикуват на следния линк:

Планове (mvr.bg)

Доклад за дейността на Съвета АФКОС

Съветът АФКОС ежегодно отчита дейността си пред Министерския съвет. Годишният доклад за дейността на Съвета обхваща мерките, предприети в Република България за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС, в изпълнение на чл. 325 от Договора за функционирането на ЕС. В доклада се представят по-важните законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите. Докладът включва обобщение и анализ на статистиката за съответната календарна година на докладваните нередности, засягащи бюджета на ЕС, делегиран за изпълнение на Република България в режим на споделено управление.

Годишният доклад за дейността на Съвета АФКОС се внася за одобрение от Министерския съвет заедно с Отчета за изпълнение на Плана за действие за съответната календарна година.

Всички одобрени от Министерския съвет годишни доклади за дейността на Съвета АФКОС се публикуват на следния линк:

Доклади (mvr.bg)