Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за защита на интелектуалната собственост Съвет за защита на интелектуалната собственост

Председател/и

Вежди Рашидов, министър на културата

Заместник-председател/и

Членове

Боил Банов, зам.министър на културата
Вергиния Мичева-Русева, зам.министър на правосъдието
Кирил Ананиев, зам.министър на финансите
Даниела Везиева, зам.министър на икономиката
Красимир Ципов, зам.министър на вътрешните работи
Валери Борисов, зам.министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Зорка Милева - Василева, заместник-председател на Патентно ведомство
Владимира Янева - Манолева, председател на Софийски градски съд
Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура
д-р Веселин Божков, председател на Комисията за регулиране на съобщенията
Анюта Асенова, член на Съвета за електронни медии
Стамен Гърбелов, директор на дирекция "Нелоялна конкуренция" в Комисията за защита на конкуренцията
Сергей Наков, директор на дирекция "Митническо разузнаване и разследване" в Агенция "Митници"
Васил Панов, директор на дирекция "Контрол" в Националната агенция за приходите
Ваня Стефанова, заместник-председател на Държавнана агенция за национална сигурност
главен инспектор Ивайло Крумов, началник сектор 03 при отдел "Икономическа полиция" - ГДНП
туризма

Функции

- съдейства на министерствата, ведомствата и другите органи при координацията на дейността им по защита на интелектуалната собственост;

- разработва приоритетни мерки и действия за повишаване на ефективността от практическото прилагане на нормативните актове, регламентиращи отношения във връзка с интелектуалната собственост;

- обсъжда проекти за нормативни и други актове, регламентиращи отношения във връзка с интелектуалната собственост;

- подпомага сътрудничеството с юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на интелектуалната собственост;

- подпомага изпълнението на значими национални и регионални проекти във връзка със защитата на интелектуалната собственост;

- наблюдава и анализира правоприлагането в областта на защитата на интелектуалната собственост, като изисква информация от съответните органи за броя и резултатите от извършените проверки;

- по предложение на председателя изпълнява и други задачи във връзка със защитата на интелектуалната собственост

Стратегически цели

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар на съвета е директорът на дирекция “Авторско право и сродни права” на Министерството на културата

Заседания на Съвета за защита на интелектуалната собственост

Първо заседание на СЗИС за 2014 г.

Първо заседание на Съвета за защита на интелектуалната собственост за 2015 г.

Първото заседание на Съвета за защита на интелектуалната собственост за 2015 г. ще се проведе на 09.11.2015 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в заседателната зала на 6-тия етаж на Министерство на културата.

Дневният ред на заседанието включва обсъждане на Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права, както и Предложение на Сдружение „Музикаутор” за изменение на чл.58 и 98 от Закона за авторското право и сродните му права.

Освен членовете на Съвета, на заседанието са поканени да присъстват и заинтересованите страни, изразили писмени становища по проектозакона.