Консултативни съвети Консултативни съвети
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Председател/и

Никола Стоянов, министър на икономиката и индустрията

Заместник-председател/и

Янко Топалов, заместник-министър на икономиката и индустрията

Членове

Янко Топалов, заместник-министър на икономиката и индустрията
Еленко Божков, заместник-министър на енергетиката
Людмила Петкова, заместник-министър на финансите
Георги Събев, заместник-министър на земеделието
Петър Димитров, заместник-министър на околната среда и водите
Ивайло Славейков, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Инж. Христо Нанков, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Гл. инспектор Пламен Любенов, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Министерство на вътрешните работи
Комисар Георги Толин, ГДПБЗН, Министерство на вътрешните работи
Пламен Павлов, Агенция „Митници“
Зоя Габровска, Национална агенция за приходите
Паун Илчев, Български институт по метрология
Евгени Симеонов, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Росица Станкова, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Иван Петров, Комисия за защита на конкуренцията
Петър Стоименов, Държавна агенция Национална сигурност
Андрей Делчев, Българска петролна и газова асоциация

Функции

 Съветът е съвещателен орган, който подпомага министъра на икономиката и индустрията при извършване на административното регулиране на икономическите дейностите, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, като:

1. предлага мерки за оптимизация на контрола по спазването на Закона за икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Закона), както и мерки за подобряване на взаимодействието между публичните институции, отговорни за прилагането му;

2. предлага на министъра на икономиката и индустрията назначаване на особен търговски управител в случаите по чл. 27а, ал. 2 от Закона;

3. взаимодейства с държавните органи, включително с органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление, както и с институции и неправителствени организации;

4. прави предложения за подобряване на съвместната работа на контролните органи по прилагането на Закона;

5. обсъжда въпроси, свързани с прилагането на Закона.

Стратегически цели

Акт за създаване

 Закон за икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - чл. 5 

З_адм_регулиране_нефт_2018.2023008

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

 

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на икономиката и индустрията
  • Дирекция: "Регулиране на икономически дейности"

Лице за контакти: Теменужка Янкова, Иван Павлов

Телефон за контакти: 02/940 7211; 02/940 7385

E-mail: t.yankova@mi.government.bgi.pavlov@mi.government.bg