Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за икономически анализи
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за икономически анализи Съвет за икономически анализи

Председател/и

АТАНАС ПЕКАНОВ, заместник министър-председател по управление на европейските средства

Заместник-председател/и

Членове

ГЕОРГИ КАМБУРОВ, професор по икономика в Университета на Торонто (Торонто, Канада); доктор по икономика, Университет на Западно Онтарио (Онтарио, Канада)
ГЕОРГИ КОЧАРКОВ, старши икономист в Изследователския център на Германската централна банка (Франкфурт на Майн, Германия); доктор по икономика, Университет Карлос III (Мадрид, Испания)
ГУНТРАМ ВОЛФ, директор на Германския съвет за международни отношения (Берлин, Германия); доктор по икономика, Университет на Бон (Бон, Германия)
ДЖЕФРИ НИЛСЕН, доцент в Американския университет (Благоевград, България) ; доктор по икономика, Принстънски университет (Принстън, САЩ)
ЙОТО ЙОТОВ, професор по икономика в Университета Дрексел (Филаделфия, САЩ); доктор по икономика, Бостънски колеж (Бостън, САЩ)
КАЛОЯН ГАНЕВ, доцент в Софийския университет (София, България); доктор по икономика, Софийски университет (София, България)
ПЕТЬО БОНЕВ, директор на изследователска група в Агроскоп Санкт Гален, Швейцария); доктор по икономика, Университет на Манхайм (Манхайм, Германия)
ПЛАМЕН НЕНОВ, икономист в изследователския отдел на Норвежката централна банка (Осло, Норвегия); доктор по икономика, Масачузетски технологичен институт (Масачузетс, САЩ)
РАЛИЦА СИМЕОНОВА-ГАНЕВА, доцент в Софийския университет (София, България); доктор по икономика, Софийски университет (София, България)
ТЕОДОРА ЦАНКОВА, асистент професор в Тилбургския университет (Тилбург, Нидерландия); доктор по икономика, Университет Уоруик (Уоруик, Великобритания)

Функции

 Съветът:

1. предоставя задълбочена академична икономическа експертиза, като изготвя независими анализи, които съдържат оценка на предизвикателствата и средносрочните и дългосрочните рискове и възможности пред българската икономика, и формулира препоръки, възможни решения и мерки за преодоляване на възникнали проблеми и кризи в областта на икономиката, ускореното устойчиво икономическо развитие, енергетиката, изменението на климата, социалната справедливост, иновациите и растежа, индустриалната политика, социалните неравенства, демографските проблеми и други;

2. осигурява и анализира данни от компетентните институции по отношение на областите по т. 1 и поддържа база данни в областта на икономиката;

3. взаимодейства и сътрудничи с държавни институции и с водещи международни икономисти и организации, както и със заинтересовани страни с доказан опит и капацитет;

4. изготвя годишен доклад, който представя в Министерския съвет в срок до 31 март на годината, следваща тази, за която се отнася, и го предлага за публично обсъждане в рамките на годишен форум.

Вътрешни правила за организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

 

  • Административна структура: Администрация на Министерския съвет

  • Дирекция: "Стратегическо планиране"

Лице за контакти: Антон Гладнишки

E-mail: a.gladnishki@government.bg

 

 

 

Интернет страница