Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за криминологични изследвания
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за криминологични изследвания Съвет за криминологични изследвания

Председател/и

Крум Зарков, министърът на правосъдието

Заместник-председател/и

Членове

Лада Паунова, заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия
Борислав Сарафов, директор на Националната следствена служба и председател на Междуведомствения съвет по чл. 383, ал. 1 от Закона за съдебната власт
Мария Павлова, заместник-министър на правосъдието и председателстващ Съвета по изпълнение на наказанията по чл. 32 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Иван Демерджиев, заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи
Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
проф. д-р Петя Шопова, председател на Българската асоциация по криминология
доц. д-р Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт
Иван Георгиев, представител на Висшия адвокатски съвет
проф. д-р Надежда Йонкова, заместник-директор на Института за държавата и правото при Българската академия на науките
проф. дфн Богдана Тодорова, ръководител на секция "Социални теории, стратегии и прогнози" към Института по философия и социология при Българската академия на науките

Функции

 Съветът:

1. организира извършването на криминологични изследвания на:

а) общата престъпност и видовете престъпност в страната, в региони и населени места;

б) процесите на криминализация и виктимизация в обществото, причините за тях и предлага анализи и прогнози с оглед на превенцията и контрола;

в) личността на правонарушителите, причините за криминализация и предлага мерки за ресоциализация и реинтеграция;

г) жертвите на престъпления, причините за тяхното виктимизиране и предлага мерки за превенция и подпомагане;

2. приема методиката на конкретните криминологични изследвания;

3. организира извършването на изследвания на общественото мнение за наказателния закон;

4. обсъжда и приема докладите от всяко изследване и направените с тях предложения;

5. предлага въз основа на резултатите от криминологичните изследвания промени в нормативната уредба, както и анализи и прогнози с оглед на превенцията и контрола на престъпността, и различни мерки, свързани с тях;

6. ежегодно в срок до 15 декември на съответната календарна година приема годишна работна програма за следващата календарна година, в която се определят приоритетите и задачите за следващата година, видовете и броят на криминологичните изследвания в съответствие с целите, произтичащи от нормативните актове и стратегическите документи, и актуалните проблеми в областта на наказателната политика; 

7. определя членовете на екипите за извършването на конкретните криминологични изследвания и техните ръководители.

Стратегически цели

Подпомага функционирането на ефективна съдебна система и справедливо правосъдие, поставяйки фокус не само върху последващия отговор на държавата при извършено престъпление и върху наказателната репресия, но и върху възможностите за ограничаване на престъпността и причините, които я обуславят.

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Мирослава Манолова

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на правосъдието
  • отдел "Координация на политики в съдебната система", дирекция: "Стратегическо развитие и програми"

Лице за контакти: Маргарита Медникарова, главен експерт в отдел "Координация на политики в съдебната система", дирекция "Стратегическо развитие и програми"

Телефон за контакти: 02 9237 326

E-mail: SecretariatSKI@justice.government.bg