Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален архивен съвет
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален архивен съвет Национален архивен съвет

Председател/и

Доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви"

Заместник-председател/и

Членове

Функции

1. обсъжда и дава становища по проектите на стратегии, програми и нормативни актове, свързани с опазването на Националния архивен фонд и с развитието и усъвършенстването на архивното дело в страната, и прави предложения пред Министерския съвет за тяхното приемане;

2. координира взаимодействието между учрежденските архиви и държавните архиви, както и между Държавна агенция "Архиви" и държавните архиви извън нейната структура;

3. съдейства за попълването и системното водене на Регистъра на Националния архивен фонд;

4. съгласува изискванията за комплектуването, воденето на отчет и съхраняването на архивните документи в архив и за тяхната консервация и реставрация и предоставяне за използването им;

5. предлага мерки за опазване на особено ценните и уникалните документи от Националния архивен фонд и на документалното наследство в риск чрез осигуряване на съвременна материално-техническа база и съответно финансиране

Стратегически цели

Акт за създаване

На основание чл.32, ал.2 от Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ)

Работна програма

Съветът приема годишна работна програма до края на предходната година, в която дефинира приоритети и задачи съобразно заложените в нормативната уредба и стратегическите документи цели и актуални проблеми, свързани с архивното дело и опазването на Националния архивен фонд.

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Илияна Паскова - главен директор на Главна дирекция "Архивна политика" в Държавна агенция "Архиви", тел.: 94 00 129;  e-mail: i.paskova@archives.government.bg

Юрисконсулт: Лиана Битракова, началник отдел "Правен", Дирекция "АПФСО" в Държавна агенция "Архиви",        тел.: 94 00 201; e-mail: l.bitrakova@archives.government.bg

Технически сътрудник: Тереза Халачева, главен специалист в отдел "АСО", Дирекция "АПФСО" в Държавна агенция "Архиви", тел.: 94 00 101; e-mail: t.halacheva@archives.government.bg

Правилник за вътрешната организация на дейността

Заседания

dneven red

protokol_1

protokol_1b

scan0020

scan0021

scan0022

scan0023

DSC_0010

DSC_0011

protokol N 3b

На 9 декември 2014 г. се проведе третото редовно заседание на Националния архивен съвет (НАС).
От ДА “Архиви” беше предоставена информация на членовете на НАС за предприетите от агенцията дейности по компетентност във връзка с изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. Пътната карта към Стратегията и на Решение на Министерския съвет № 163 от 21 март 2014 г. Изготвени са проекти на Стратегията за развитие на електронното управление в областта на електронен архив и електронно архивиране на документи и на Пътна карта, които ще бъдат предостави по електронен път за становище от членовете на НАС.
След обсъждане всички предложения, беше приета Работна програма на НАС за 2015 г., включваща следните теми:

• Подобряване на условията за съхранение на архивни документи – обект на Националния архивен фонд (НАФ) и на архивни документи от НАФ;
• Дигитализация на документи от НАФ;
• Подобряване на административния капацитет на служителите в учрежденските архиви и на членовете на ПДЕК в държавните и общински институции;
• Комплектуване на документи на преструктурирани/ ликвидирани институции и организации;
• Eлектронен архив и електронно архивиране на документи.

protokol N 3