Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"

Председател/и

Атанас Пеканов, заместник министър - председател по управление на европейските средства

Заместник-председател/и

Членове

Министерството на финансите
Министерството на културата
Министерството на земеделието
Министерството на електронното управление
Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет
администрацията на Министерския съвет
Комисията за защита на потребителите
Националния инспекторат по образованието
Съвет за развитие на гражданското общество
Фондация „Български център за нестопанско право“
Фондация „Програма достъп до информация“
Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“;
Българския институт за правни инициативи
Сдружение „Форум гражданско участие“
НПО Линкс
Фондация „Медии 21“
Българска национална асоциация „Активни потребители”
Националната мрежа за децата
Националния младежки форум
Съюза на метролозите в България

Функции

1. осигурява разработването на проект на национален план за действие чрез координация в сферата на изпълнителната власт и сътрудничество и диалог с гражданското общество;

2. осъществява сътрудничество със заинтересованите страни и с представители на местната, законодателната и съдебната власт по повод и във връзка с разработването и изпълнението на мерки от националните планове за действие;

3. осигурява текущо проследяване на изпълнението на мерките от действащите национални планове за действие;

4. осигурява разпространение на информация и популяризиране на инициативата "Партньорство за открито управление" и принципите на отвореното управление.

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

 

Секретариат:

  • Административна структура: Министерски съвет
  • Дирекция: "Модернизация на администрацията"

Лице за контакти: Ралица Величкова - държавен експерт в дирекция "Модернизация на администрацията"

Телефон за контакти: 02/9402918

E-mail: r.velichkova@government.bg