Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по условията на труд
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по условията на труд Национален съвет по условията на труд

Председател/и

Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

д-р Иван Кокалов, КНСБ
д-р Петя Георева, АИКБ

Членове

Десислава Стоянова, заместник-министър на труда и социалната политика
доц. Михаил Околийски, заместник министър на здравеопазването
Ирина Щонова, заместник-министър на икономиката и индустрията
Красимир Ненов, заместник-министър на енергетиката
Николай Сиджимов, заместник-министър на околната среда и водите
Александър Йоцев, заместник-министър на земеделието и храните
Димитър Недялков, заместник-министър на транспорта и съобщенията
Николай Найденов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Екатерина Асенова, изпълнителен директор на ИА ГИТ
Сокол Силянов, държавен експерт, НОИ
Евгени Иванов, изпълнителен директор, КРИБ
Мариана Танчева, Директор "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП
Антоанета Кацарова, БСК
доц. Тодор Тодоров, Съюз за стопанска инициатива
Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”

Функции

обсъжда състоянието на условията на труд и дейността за инспектиране на труда и предлага мерки за подобряването им;

обсъжда Национална програма за безопасност и здраве при работа и отчет за изпълнението й;

обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове в областта на условията на труд и инспектирането на труда и прави предложения за изменението им;

взема решения за създаване на отраслови и браншови структури за тристранно сътрудничество по условията на труд;

създава помощни органи към съвета за решаване на специфични въпроси;

координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд;

проучва и популяризира наш и чужд опит, организира национални конкурси, семинари, акции и други форми за стимулиране на дейността;

приема програми за проучване и разработване на проекти за решаване на проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансирани от фонд "Условия на труд";

взема решения за извършване на съвместни проверки по реда на Закона за инспектиране на труда.

 

Стратегически цели

Осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище.

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

contactsNSUT

Секретар на НСУТ: Калина Петкова- директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", МТСП
Секретариат: дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", МТСП
За контакти: Калина Петкова
тел.: 02/8119539
e-mail: petkova@mlsp.government.bg

Заседания

Заседание на 18.05.2021 г. Покана

Заседание на 18.05.2021 г. Решения

Заседание на 22.07.2021 г. Покана

Заседание на 22.07.2021 г. Решения

Заседание на 02.11.2021 г. Покана

Заседание на 02.11.2021 г. Решения

Заседание на 28.03.2022 г. Покана

Заседание на 08.03.2022 г. Решения

Заседание на 10.06.2022 г. Покана

Заседание на 10.06.2022 г. Решения

Заседание на 21.02.2023 г. Покана

Заседание на 21.02.2023 г. Решения

Заседание 22.08.2017 г., Покана

Заседание 22.08.2017 г., Решения

Заседание 11.10.2017 г., Покана

Заседание 11.10.2017 г., Решения

Заседание 21.11.2017 г., Покана

Заседание 21.11.2017 г., Решения

Заседание 12.02.2018 г., Покана

Заседание 12.02.2018 г., Решения

Заседание 25.07.2018 г., Покана

Заседание 25.07.2018 г., Решения

Заседание 05.10.2018 г., Покана

Заседание 05.10.2018 г., Решения

Заседание 25.02.2019 г., Покана

Заседание 25.02.2019 г., Решения

Заседание 27.05.2019 г., Покана

Заседание 27.05.2019 г., Решения

Заседание 14.10.2019 г., Покана

Заседание 14.10.2019 г., Решения

Заседание 07.01.2020 г., Покана 1

Заседание 07.01.2020 г., Покана 2

Заседание 07.01.2020 г., Решения

Заседание 10.02.2020 г., Покана

Заседание 10.02.2020 г., Решения

Заседание 11.06.2020 г., Покана

Заседание 11.06.2020 г., Решения

Заседание 17.11.2020 г., Покана

Заседание 17.11.2020 г., Решения

Заседание на 12.02.2021 г. Покана

Заседание на 12.02.2021 г. Решения

Акт за създаване

 Съветът е създаден на основание чл. 39-40 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

В чл. 39 и чл. 40 на Закона са посочени основните функции на съвета

Правилник за вътрешната организация на дейността

Правилник за работата на НСУТ

Актуализираният Правилник за работата на Националния съвет по условията на труд е утвърден от министъра на труда и социалната политика и председател на НСУТ на 05.05.2021 г.