Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Председател/и

Асен Василев, министър на финансите

Заместник-председател/и

Членове

Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика
Георги Гвоздейков, министър на транспорта и съобщенията
Калин Стоянов, министър на вътрешните работи
Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството
Галин Цоков, министър на образованието и науката
Атанас Славов, министър на правосъдието
Юлиян Попов, министър на околната среда и водите
Кирил Вътев, министър на земеделието и храните
Богдан Богданов, министър на икономиката и индустрията
Румен Радев, министър на енергетиката
Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа
Зарица Динкова, министър на туризма
Христо Хинков, министър на здравеопазването
Кръстю Кръстев, министър на културата
Димитър Илиев, министър младежта и спорта
Александър Йоловски, министър на електронното управление

Работна програма

Секретариат

Връзки и контакти

Правилник за вътрешна организация на дейността на съвета

Заседание ноември 2016 г.

Заседание СКУСЕС март 2019

Неприсъствени процедури на вземане на решения СКУСЕС 2020

Писмена процедура СКУСЕС януари 2020

Писмена процедура СКУСЕС януари 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2020

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2020

Писмена процедура СКУСЕС март 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС март 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 6 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 6 та

Писмена процедура СКУСЕС юни 2020

Писмена процедура СКУСЕС юни 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС юни 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2020

Писмена процедура СКУСЕС юли 2020 2 ,d

Писмена процедура СКУСЕС юли 2020 3

Писмена процедура СКУСЕС ю.и 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС август 2020

Писмена процедура СКУСЕС август 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2020

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 (3)

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 6 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 8 ма

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 9 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020

Писвена процедура СКУСЕС декември 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 6 та

Заседание на СКУСЕС 30 ноември 2020

Неприсъствени процедури СКУСЕС 2021

Писмена процедура СКУСЕС юли 2021

Писмена процедура СКУСЕС юли 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2021

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2021

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2021 3 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2021 4 та

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021 3 та оттеглена

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021 4 та

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021 5 та

Писмена процедура СКУСЕС януари 2021 6 та

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2021 без решение

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2021 3 та

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2021 4 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2021

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 3 та ГО

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 4 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 5 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 6 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 8 ма

Писмена процедура СКУСЕС март 2021 9 та

Неприсъствени процедури СКУСЕС 2022

Писмена процедура СКУСЕС март 2022 JASPERS ГО

Писмена процедура СКУСЕС март 2022 2 ра ГО 2021 СКУСЕС

Писмена процедура СКУСЕС март 2022 3 та б р

Писмена процедура СКУСЕС март 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2022 5 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2022

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 5 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 6 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2022 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС май 2022

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 5 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 6 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2022 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС юни 2022

Писмена процедура СКУСЕС юни 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС юни 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС юни 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС юни 2022 5 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 5 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 6 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 8 ма

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 9 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 10 та без решение

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 11 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 12 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2022 13 без решение

Писмена процедура СКУСЕС септември 2022

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2022

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2022

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2022 4 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2022

Писмена процедура СКУСЕС декември 2022 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС декември 2022 3 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2022 5 та

Неприсъствени процедури СКУСЕС 2023

Писмена процедура СКУСЕС януари 2023

Писмена процедура СКУСЕС януари 2023 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2023

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2023 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2023 3 та

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2023 4 та

Писмена процедура СКУСЕС ГО февруари 2023 5

Писмена процедура СКУСЕС март 2023

Писмена процедура СКУСЕС март 2023 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС март 2023 3 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2023 4 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2023 5 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2023 6 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2023 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС април 2023

Писмена процедура СКУСЕС април 2023 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС април 2023 3 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2023 4 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2023

Писмена процедура СКУСЕС май 2023 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС май 2023 3 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2023 4 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2023 5 та