Административно обслужване

В този раздел са публикувани материали, свързани с подобряването на административното обслужване

Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "едно гише"
Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "едно гише" e приета с Решение № 878 на Министерския съвет от 29.12.2002 г. Концепцията е отменена с Решение № 140 на Министерския съвет от 17 март 2014 г. за приемане Стратегия за развитие на държавната администрация, 2014 – 2020 г.
Базисен модел на обслужване на "едно гише"
Базисния модел на обслужване на "едно гише" е приет с Решение № 878 на Министерския съвет от 29.12.2002 г.
Как да повишим административния капацитет? - Добри европейски практики за прилагането на модела за тотално управление на качеството
Документът е разработен през 2008 г. в рамките на проект “Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите”, финансиран по Оперативната програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Добри практики за качество на административното обслужване
Документът е разработен през 2008 г. от Министерството на държавната администрация и административната реформа
Анализ на съществуващите системи за разплащания, позволяващи електронен обмен на информация
Анализът е изготвен през 2008 г. в рамките на проект “Разработване на среда, осигуряваща електронни разплащания в процеса за предоставяне на административни услуги по електронен път”, финансиран по Оперативната програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Ръководство за разработване харта на клиента и стандарти за обслужване
Ръководството е разработено през 2008 г. в рамките на Проект "Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите" , финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
Методология за проучване и измерване удовлетвореността на потребителите
Методологията е разработена в изпълнение на "Наредбата за административното обслужване" и цели да подпомогне администрациите в комуникацията им с гражданите и бизнеса с оглед подобряване на административното обслужване. Тя е създадена в рамките на ФАР проект BG2003/004-937.10.01 - "Укрепване на капацитета на българската администрация за прилагане на Стратегията за модернизиране на държавната администрация за подобрено предоставяне на услуги"
Стандартизирани административни услуги
Административните услуги са стандартизирани през 2008 г. по проект ”Подкрепа на административната реформа в България”, финансиран от Фонда за глобални възможности към Министерство на външните работи на Обединеното кралство и изпълняван от Британски Съвет
Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги
Методологията е одобрена с Решение № 20 на Съвета за административната реформа от 20 август 2013 г. и е приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г. Методологията е разработена по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса” (№КБ 11-31-2/13.10.2011 г.), с бенефициент администрацията на Министерския съвет и финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Наръчник за прилагане на Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги
Наръчникът е неразделна част от Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги, която е одобрена с Решение № 20 на Съвета за административната реформа от 9 август 2013 г. и приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г. Методологията е разработена по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса” (№КБ 11-31-2/13.10.2011 г.), с бенефициент администрацията на Министерския съвет и финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Базисен модел на комплексно административно обслужване
Базисния модел на комплексно административно обслужване е приет с протоколно решение № 23.8 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 19 юни 2013 г. Базисният модел е разработен по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса” (№КБ 11-31-2/13.10.2011 г.), с бенефициент администрацията на Министерския съвет и финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Доклад и списък с 20 общински услуги за стандартизиране и унифициране
Докладът и списъкът са одобрени на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 8 септември 2016 г. Изготвени са в рамките на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване“ с бенефициент Администрация на Министерски съвет. Партньор по проекта е Националното сдружение на общините в Република България.
Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги
Моделът е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 юли 2018 г.
Каталог 10 Епизода от живота – резултат по проект „Трансформация на административното обслужване“
Каталогът с приоритетни административни услуги от типа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ е разработен в изпълнение на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Каталогът е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 юли 2018 г.
Доклад "Стандартизиране, унифициране и опростяване на услугите за гражданите и бизнеса, предоставяни от общинските администрации“
Обобщен доклад за изпълнение на Дейност 6 „Стандартизиране, унифициране и опростяване на услугите за гражданите и бизнеса, предоставяни от общинските администрации“ по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ (BG05SFOP001-1.001-0002), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Докладът е одобрен с протокол № 47 от 19 декември 2018 г. за неприсъствено вземане на решение на основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г.
Проект "Таен клиент" - 2007 г.
Проектът "Таен клиент" е реализиран през 2007 г. от Министерството на държавната администрация и административната реформа.
Метод за мониторинт и оценка "Таен клиент" - 2007 г.
Проектът "Таен клиент" е реализиран през 2007 г. от Министерството на държавната администрация и административната реформа.
Методологията за провеждане на наблюдение по метода „таен клиент“.
Методологията е одобрена на заседанието на съвета, проведено на 16.09.2019 г.

Работни програми на Съвета за административната реформа


Работна програма на Съвета за административната реформа за периода януари - юни 2010 г.
Работната програма е одобрена на заседанието на съвета, проведено на 19 март 2010 г.
Работна програма на Съвета за административната реформа за периода януари - юни 2011 г.
Работната програма е одобрена на заседанието на съвета, проведено на 8 февруари 2011 г.
Работна програма на Съвета за административната реформа за 2012 г.
Работната програма е одобрена на заседанието на съвета, проведено на 28 февруари 2012 г.
Работна програма на Съвета за административната реформа за 2013 г.
Работната програма е одобрена на заседанието на съвета, проведено на 18 януари 2013 г.
Работна програма на Съвета за административната реформа за 2015 г.
Работната програма е одобрена на заседанието на съвета, проведено на 5 март 2015 г.
Работна програма на Съвета за административната реформа за 2016 г.
Работната програма на съвета е одобрена на заседанието, проведено на 30 март 2016 г.
Работна програма на Съвета за административната реформа за 2017 г.
Работната програма на съвета е одобрена на заседанието, проведено на 25 октомври 2017 г.
Работна програма на Съвета за административната реформа за 2018 г.
Работната програма на съвета е одобрена на заседанието, проведено на 16 юли 2018 г.
Работна програма на Съвета за административната реформа за 2019 г.
Работната програма на съвета е одобрена на заседанието, проведено на 12 февруари 2019 г.
Работна програма на Съвета за административната реформа за 2020 г.
Работната програма на съвета е одобрена на заседанието, проведено на 3 септември 2020 г.
Работна програма на Съвета за административната реформа за 2021 г.
Работната програма на съвета е одобрена на заседанието, проведено на 28 януари 2021 г.

Развитие на административните структури

В този раздел са публикувани доклади и изследвания свързани със структурата и функциите на администрацията като цяло и на отделни институции

Доклад за проведен функционален анализ в Общинска администрация Пловдив
Докладът е разработен през 2009 г. в рамките на проект "Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".
Доклад за проведен функционален анализ в Общинска администрация Костенец
Докладът е разработен през 2008 г. в рамките на проект "Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".
Доклад за проведен функционален анализ в Общинска администрация Сливен
Докладът е разработен през 2008 г. в рамките на проект "Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".
Доклад за проведен функционален анализ в Областна администрация Габрово
Докладът е разработен през 2008 г. в рамките на проект "Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".
Доклад за проведен функционален анализ в Националния студентски дом
Докладът е разработен през 2008 г. в рамките на проект "Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".
Доклад за проведен функционален анализ в Агенцията за държавна финансова инспекция
Докладът е разработен през 2008 г. в рамките на проект "Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".
Доклад за проведен функционален анализ в Държавната агенция по туризъм
Докладът е разработен през 2008 г. в рамките на проект "Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".
Доклад за проведен функционален анализ в Държавната комисия по хазарта
Докладът е разработен през 2008 г. в рамките на проект "Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".
Доклад за проведен функцианален анализ в Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози
Докладът е разработен през 2008 г. в рамките на проект "Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".
Доклад за проведен функционален анализ в Министерството на финансите
Докладът е разработен през 2009 г. в рамките на проект "Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".
Единна методология за провеждане на функционален аналази на държавната администрация
Единната методология е разработена през 2008 г. за провеждане на функционален анализ в държавната административната е изготвена по проект “Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Наръчник за прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
Наръчника за прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ е разработен през 2008 г. и е изготвен по проект “Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Методология за провеждане на функционален анализ.
Методологията е разработена през 2019 г. по проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“ (BG05SFOP001-2.001-0006), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Методологията е одобрена на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 26 март 2019 г.
Наръчник за прилагане на Методологията за провеждане на функционален анализ.
Наръчникът е разработен през 2019 г. по проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“ (BG05SFOP001-2.001-0006), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Наръчникът е одобрен на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 26 март 2019 г.

Развитие на човешките ресурси в държавната администрация

В този раздел са публикувани различни доклади и изследвания свързани с проблемите около развитието на административния капацитет и укрепването на държавната служба

Наръчник с насоки за използването на стандартите за професионална компетентност в звената по човешки ресурси в държавната администрация
Наръчникът е изготвен през 2008 г. в рамките на проект "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
Методология за въвеждащо обучение на служителите в държавната администрация
Методологията е изготвена през 2008 г. в рамките на проект "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
Наръчник за въвеждащо обучение на новоназначени служители в държавната администрация
Наръчникът е изготвен през 2008 г. в рамките на проект "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
Методология за наставничество на служителите в държавната администрация
Методологията е изготвена през 2008 г. в рамките на проект "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
Процедури при управлението на човешките ресурси в държавната администрация
Процедурите са разработени през 2008 г. в рамките на проект "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
Аналитичен доклад за проблемните области в дейността по управление на човешките ресурси в държавната администрация
Докладът е изготвен през 2008 г. в рамките на проект "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
Доклад за разработването на критерии и модел за оптимална численост на звената по управление на човешките ресурси в държавната администрация
Докладът е изготвен през 2008 г. в рамките на проект "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
Резултати от проучване - Качество на предлаганите услуги от звената за административно обслужване в държавната администрация
Проучването е реализирано през 2008 г. в рамките на проект "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
Резултати от дейностите по проект "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация"
Проектът "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация" е реализиран през 2008 г. и е финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Методика за осъществяване на външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация
Методиката е разработена през 2008 г. в рамките на проект "Ефективния контрол - залог за "умна", компетентна и професионална администрация", финансиран по оперативна програма "Административен капацитет"
Наръчник за контролната дейност на звеното за външен (хоризонтален) контрол
Наръчникът е разработена през 2008 г. в рамките на проект "Ефективния контрол - залог за "умна", компетентна и професионална администрация", финансиран по оперативна програма "Административен капацитет"
Доклад за разработването на система от измерители за конфликти на интереси в държавната администрация
Докладът е разработен през 2008 г. в рамките на проект "Ефективния контрол - залог за "умна", компетентна и професионална администрация", финансиран по оперативна програма "Административен капацитет"
Модел за управление на човешките ресурси в държавната администрация
Моделът е разработен през 2006 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Ръководство за управление на човешките ресурси
Ръководството е разработено през 2006 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Управление на държавната администрация
Книгата е издадена през 2007 г. от Института по публична администрация и европейска интеграция с автори: доц. д-р Любомир Стефанов, Невяна Кънева и Снежана Димитрова.
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация е обнародван в Държавен вестник, брой 53 от 22 Юни 2004г.
Стандарти за професионална компетентност в звената по управление и развитие на човешките ресурси в държавната администрация
Стандартите са изготвени през 2008 г. в рамките на проект "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
Методики за управление на човешките ресурси в държавната администрация
Методиките са одобрени от Съвета за административната реформа с Решение № 24 от 11 октомври 2013 г.
Приложения файл съдържа следните методики:
1. Методика за определяне на ключови длъжности в държавната администрация.
2. Методика за създаване модел на компетенции за длъжностите в държавната администрация.
3. Методика за оценка на компетенциите.
4. Методика за планиране на приемствеността в държавната администрация.
5. Методология за планиране на човешките ресурси в държавната администрация.
6. Механизъм за развитие в кариерата чрез мобилност.
7. Процедура за мобилност в държавната администрация.
8. Механизъм за ротация на служителите в рамките на една администрация.
Методиките са разработени по проект "Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"с бенефициент Администрацията на Министерския съвет

Резултати от дейността на Съвета за административната реформа

В този раздел са публикувани материали, пряко свързани с дейността на Съвета за административната реформа или утвърдени от него документи

Механизъм за компенсирани промени
Механизъмъм за предварително съгласуване с администрацията на Министерския съвет на компенсирани промени по §16, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за администрацията, е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 6 декември 2021 г.
Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2021 г.
Годишният доклад е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 14 юни 2022 г.
Правила за институционална идентичност
Правилата за институционална идентичност на интернет сайтовете и порталите на държавната администрация, са одобрени с Решение № 21 от 2022 г. по процедура за неприсъствено вземане на решения (Протокол № 76 от 28.07.2022 г.)
Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2022 г.
Годишният доклад е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 май 2023 г.
Стандарти за провеждане на обществени консултации
Стандартите за провеждане на обществени консултации са одобрени на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 26 октомври 2010 г.
Методология за стратегическо планиране
Методологията за стратегическо планиране е одобрена на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 28 април 2010 г. Нейната основна цел е да помогне във формирането на единен подход при разработването на стратегически документи в България.
Насоки за провеждане на оптимизация на държавната администрация
Насоки за провеждане на оптимизация на държавната администрация, утвърдени на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 11 февруари 2010 г.
Цели на административната реформа
Цели на административната реформа, одобрени на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 19 март 2010 г.
Концепция за нов модел на заплащане в държавната администрация
Концепция за нов модел на заплащане в държавната администрация, приета с протоколно решение № 22.34 на заседанието на Министерския съвет, проведено на 9 юни 2010 г.
Презентация за реформата в държавната администрация
Презентация на заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков - 21 април 2010 г.
План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация
Планът е приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 29 юли 2010 г. във връзка с решение на Съвета за административната реформа, взето на 11 февруари 2010 г., за стартиране на инициативата за изграждане на модерна държавна администрация чрез осъвременяване на нейната организация, подобряване на достъпа, повишаване качеството на публичните услуги и постигане ефикасност на публичните разходи.
Отчет на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (август 2010 - февруари 2011 г.)
Отчетът е приет с Протокол № 13.27 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 30 март 2011 г.
Тенденции на реално заетите в сектора на държавното управление 2001-2009 г.
Анализът е изготвен от секретариата на Съвета за административната реформа, като представя тенденциите на заетите в сектора на държавното управление спрямо броя на населението в Република България. Използвани са официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) в периода 31 декември 2001 г. до 31 декември 2009 г.
Класификатор на длъжностите в администрацията
Класификаторът на длъжностите в администрацията е одобрен с Решение на Съвета за административната реформа № 4 от 27 май 2011 г. и приет с Постановление на Министерския съвет № 161 от 14 юни 2011 г. (обнародвано в ДВ № 47 от 21 юни 2011 г.).
Реформа на системата на заплащане и на оценяване на служителите в държавната администрация
Презентация за заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 15 ноември 2011 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
Законопроектът е одобрен с Решение на Министерския съвет № 845 от 18 ноември 2011 г. г. във връзка с Решение № 8 на Съвета за административната реформа от заседанието проведено на 15 ноември 2011 г.
Наредба за документите за заемане на държавна служба
Наредбата е приета с Постановление на Министерския съвет № 314 от 24 ноември 2011 г.
Административната реформа 2011 - 2012 г.
Презентация на секретаря на Съвета за административната реформа, изнесена на заседанието на САР на 28.02.2012 г.
Отчет на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (август 2010 - февруари 2012 г.)
Отчетът е одобрен с Решение № 10 на Съвета за административната реформа от 28 февруари 2012 г. и е приет с Протоколно решение № 15.20 на Министерския съвет от 18 април 2012 г.
Насоки за провеждане на инициативата за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса
Насоките са одобрени с Решение № 12 на Съвета за административната реформа, от заседанието проведено на 28 февруари 2012 г.
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
Планът е приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 8 октомври 2012 г.
Отчет на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
Отчетът на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса (приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 8 октомври 2012 г.) беше приет с Решение № 17 на заседание на съвета проведено на 18 януари 2013 г.
Концепция за укрепване на Института по публична администрация и повишаване неговата роля за модернизацията на администрацията 2014-2016
Концепцията е одобрена с Решение № 26 на Съвета за административната реформа от заседанието проведено на 20 декември 2013 г. и е приета от Управителния съвет на Института по публична администрация на 23 януари 2014 г.
Concept paper for strengthening the Institute for Public Administration and increasing its role in modernizing the state administration – 2014 – 2016
The concept paper has been discussed and approved in the regular meeting of the Council for Administrative Reform (20.12.2013), as well as in the meeting of the Board of Directors of Institute of Public Administration, held on 23.01.2013.
Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството
Ръководството е прието в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., приета с Решение № 140 на Министерския съвет, и мярка 2 от Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г., приет с Решение № 302 на Министерския съвет от 15 май 2014 г.
Ръководството представлява актуализация на разработеното по проект, финансиран от Оперативна програма "Админситративен капацитет" Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България.
Ръководството е одобрено с Решение № 29 на Съвета за административната реформа от 19 юни 2014 г. и е прието с Решение № 549 на Министерския съвет от 25 юли 2014 г.
Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат
Списъкът с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат е одобрен с Решение № 32 на Съвета за административната реформа от заседанието проведено на 13 януари 2015 г. Списъкът е приет и с Решение № 103 на Министерския съвет от 17 февруари 2015 г.
График за поетапно публикуване в отворен формат на набори от данни
Графика за поетапно публикуване в отворен формат на наборите от данни, приети с Решение № 32 на Съвета за административната реформа от 13 януари 2015 г., беше одобрен на заседанието на съвета, проведено на 5 март 2015 г.
Концепция за въвеждане на споделени услуги
Концепцията за въвеждане на споделени услуги е одобрена на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 5 март 2015 г.
Анализ относно оптимизиране и актуализация на консултативните съвети на национално ниво.
Анализът относно оптимизиране и актуализация на консултативните съвети на национално ниво е одобрен на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 17 април 2015 г.
Анализ на дейността на инспекторатите
Анализът на дейността на инспекторатите е одобрен на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 17 април 2015 г.
Оценка на въздействието на законодателството - Концепция за практическо въвеждане в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет
Концепцията е одобрена на заседанието на Съвета за административната реформа проведено на 17 април 2015 г.
Концепция за въвеждане на задължителен централизиран подбор за заемане на длъжност в държавната администрация
Концепцията е одобрена на заседанието на Съвета за административната реформа проведено на 17 април 2015 г.
План за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството.
Планът за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството е одобрен на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 5 март 2015 г.
Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление”
Концепцията за създаване на Държавна агенция „Електронно управление” е одобрена на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 22 май 2015 г. Концепцията е приета от Министерския съвет с протоколно решение № 23.19 от заседанието, проведено на 10 юни 2015 г.
Анализ на потребностите от обучение в държавната администрация на България за периода 2015-2018 г.
Анализът на потребностите от обучение в държавната администрация на България за периода 2015-2018 г. е одобрен неприсъствено с протокол от 10.12.2015 г. по реда на чл. 12, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на съвета.
Методология за извършване на анализ на потребностите от обучение в държавната администрация.
Методологията за извършване на анализ на потребностите от обучение в държавната администрация е одобрена неприсъствено с протокол от 10.12.2015 г. по реда на чл. 12, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на съвета.
Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г
Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г. е приета с Решение №1033 на Министерския съвет 30 декември 2015 г.
Отчет на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г.
Отчетът е одобрен на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 8 септември 2016 г. и е приет с протоколно решение № 43.1 на Министерския съвет от 19 октомври 2016 г.
Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2017 г.
Годишният доклад е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 юли 2018 г.
Списък от законопроекти и закони за извършване на предварителна или последваща оценка на въздействие.
Списък от законопроекти и закони за извършване на предварителна или последваща оценка на въздействие в рамките на проект № BG05SFOP001-2.001-0012 с наименование „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, с бенефициент – администрацията на Министерския съвет. Списъкът е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 юли 2018 г.
Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2018 г.
Годишният доклад е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 26 март 2019 г.
Образец на Списък
Образец на Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове и оценки на въздействието /съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове/. Образецът на списък е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 септември 2019 г.
Образец на Справка
Образец на Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществени консултации. Образецът е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 септември 2019 г.
Образец на Съобщение
Образец на Съобщение за липса на постъпили предложения и становища от обществени консултации. Образецът е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 септември 2019 г.
Стандарти за провеждане на обществени консултаци (актуализирани)
Стандартите са одобрени на заседанието на съвета, проведено на 16 септември 2019 г.
Образец на доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието.
Образецът на доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 3 септември 2020 г.
Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи с направените изменения.
Стандартите за прилагане на алтернативни регулаторни подходи с направените изменения са одобрени на заседанието на съвета, проведено на 3 септември 2020 г.
Образец на Доклад за последваща оценка на въздействието
Образецът на Доклад за последваща оценка на въздействието е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 28 януари 2021 г.