Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за административната реформа
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за административната реформа Съвет за административната реформа

Председател/и

Мария Габриел, заместник министър-председател и министър на външните работи

Заместник-председател/и

Членове

Асен Василев, министър на финансите
Калин Стоянов, министър на вътрешните работи
Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството
Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика
Тодор Тагарев, министър на отбраната
Атанас Славов, министър на правосъдието
Галин Цоков, министър на образованието и науката
Христо Хинков, министър на здравеопазването
Кръстю Кръстев, министър на културата
Юлиян Попов, министър на околната среда и водите
Кирил Вътев, министър на земеделието и храните
Георги Гвоздейков, министър на транспорта и съобщенията
Богдан Богданов, министър на икономиката и индустрията
Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа
Румен Радев, министър на енергетиката
Димитър Илиев, министър младежта и спорта
Александър Йоловски, министър на електронното управление
Зарица Динкова, министър на туризма
главен секретар на Министерския съвет
Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт
Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация
Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
Никола Чанев, областен управител на област Кърджали
Вяра Тодева, областен управител на област София

Акт за създаване и поименен състав на съвета

Постановление № 192 на Министерския съвет от 5 август 2009 г. за създаване на Съвета за административната реформа

Постановление № 192 от 2009 г. за създаване на САР

РМС № 476 от 2023 г. за определяне на председател

Решение № 476 на Министерския съвет от 2023 г. за определяне на председател на съвета

Заповед за поименния състав

Заповед № Р-172 от 8.09.2023 г. за определяне на поименния състав на съвета

Правилник за организация на дейността на съвета

Правилникът за организацията на дейността на Съвета за административната реформа е приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 27 ноември 2009 г.

Правилник за организацията на дейността на САР

Приет с ПМС № 283 от 27.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 97 от 08.12.2009 г., в сила от 8.12.2009 г., изм., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г., бр. 15 от 18.02.2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. и доп., бр. 25 от 25.03.2011 г., в сила от 25.03.2011 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., в сила от 4.10.2011 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., доп., бр. 101 от 18.12.2012 г., в сила от 18.12.2012 г., изм., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., бр. 69 от 6.08.2013 г., в сила от 6.08.2013 г., изм. и доп., бр. 16 от 25.02.2014 г., изм., бр. 67 от 12.08.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г., изм., бр. 19 от 13.03.2015 г., в сила от 13.03.2015 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 4.08.2017 г., изм., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.06.2020 г., в сила от 16.06.2020 г., бр. 20 от 11.03.2022 г., в сила от 11.03.2022 г., бр. 75 от 20.09.2022 г., в сила от 20.09.2022 г.

Работна програма

Одобрените работни програми на Съвета за административната реформа за предходни години се намират в рубриката "Библиотека"

Работна програма на Съвета за административната реформа за 2023 г.

Доклади за дейността на съвета

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2021 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2021 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 3 май 2022 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 20.3 на Министерския съвет от 12 май 2022 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2022 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2022 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 май 2023 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 23.1 на Министерския съвет от 23 май 2023 г.

Отчет за дейността през 2010 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2010 г. е приет на заседанието, проведено на 24 февруари 2011 г.

Отчет за дейността през 2011 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2011 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 28 февруари 2012 г. с Решение № 9. Отчетът е приет от Министерския съвет с протоколно решение № 14.6 на 11 април 2012 г.

Отчет за дейността през 2012 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2012 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 18 януари 2013 г. с Решение № 14.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2013 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2013 г. е одобрен от съвета с Протокол № 33 от 6 юни 2014 г. Докладът е приет от Министерския съвет с протоколно решение № 25.29 от заседанието на 25 юни 2014 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2014 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2014 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 5 март 2015 г. Докладът е приет и с протоколно Решение № 11.2 на Министерския съвет от 18 март 2015 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2015 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2015 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 30 март 2016 г. Докладът е приет и с протоколно Решение № 16.2 на Министерския съвет от 20 април 2016 г.

Отчет за дейността през 2009 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2009 г. е приет на заседанието, проведено на 19 март 2010 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2016 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2016 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 25 октомври 2017 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 47.1 на Министерския съвет от 7 ноември 2017 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2017 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2017 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 юли 2018 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 29.1 на Министерския съвет от 25 юли 2018 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2018 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2018 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 12 февруари 2019 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 8.2 на Министерския съвет от 20 февруари 2019 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2019 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2019 г. е одобрен с решението по т. 2 от протокол № 55 от 25 март 2020 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 34.2 на Министерския съвет от 3 юни 2020 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2020 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2020 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 28 януари 2021 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 13.1 на Министерския съвет от 24 февруари 2021 г.

Протоколи от проведените заседания: 2013 г. - 2023 г.

Протоколите от заседанията на Съвета за административната реформа за периода 2009 - 2012 г. се намират в рубриката "Заседания".

Одобрените от съвета документи се намират в рубриката "Библиотека".

Протокол - 4 ноември 2021 г.

Протокол - 6 декември 2021 г.

Протокол - 6 април 2022 г.

Протокол - 3 май 2022 г.

Протокол - 16 май 2022 г.

Протокол - 27 май 2022

Протокол - 8 юни 2022 г.

Протокол - 14 юни 2022 г.

Протокол - 6 юли 2022 г.

Протокол - 13 юли 2022 г.

Протокол - 20 юли 2022 г.

Протокол - 28 юли 2022 г.

Протокол - 4 октомври 2022 г.

Протокол - 1 декември 2022 г.

Протокол - 23 декември 2022 г.

Протокол - 4 януари 2023 г.

Протокол - 11 януари 2023 г.

Протокол - 18 януари 2023 г.

Протокол - 16 май 2023 г.

Протокол - 2 август 2023 г.

Протокол - 30 август 2023 г.

Протокол - 18 януари 2013 г.

Протокол - 9 август 2013 г.

Протокол - 20 декември 2013 г.

Протокол - 31 март 2014 г.

Протокол - 6 юни 2014 г.

Протокол - 19 юни 2014 г.

Протокол - 13 януари 2015 г.

Протокол - 5 март 2015 г.

Протокол - 17 април 2015 г.

Протокол - 22 май 2015 г.

Протокол - 13 юли 2015 г.

Протокол - 10 декември 2015 г.

Протокол - 30 март 2016 г.

Протокол - 8 септември 2016 г.

Протокол - 25 октомври 2017 г.

Протокол - 21 февруари 2018 г.

Протокол - 16 юли 2018 г.

Протокол - 19 декември 2018 г.

Протокол - 12 февруари 2019 г.

Протокол - 27 февруари 2019 г.

Протокол - 26 март 2019 г.

Протокол - 10 април 2019 г.

Протокол - 16 септември 2019 г.

Протокол - 19 февруари 2020 г.

Протокол - 10 март 2020 г.

Протокол - 25 март 2020 г.

Протокол - 3 юни 2020 г.

Протокол - 3 септември 2020 г.

Протокол - 10 септември 2020 г.

Протокол - 24 септември 2020 г.

Протокол - 15 декември 2020 г.

Протокол - 18 декември 2020 г.

Протокол - 28 януари 2021 г.

Протокол - 5 март 2021 г.

Протокол - 7 април 2021 г.

Секретариат на съвета

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществява от дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет, която изпълнява функциите на секретариат. 

На основание чл. 2а от Постановление № 192 на Министерския съвет за създаване на Съвета за администравната реформа за подпомагане на изпълнението на функциите на съвета към него могат да се създават работни групи и експертни мрежи. Работните групи и експертните мрежи се създават с решение на съвета.


Правила за организацията на дейността на секретариата

Правилата за организацията на дейността на секретариата на Съвета за административната реформа са утвърдени от главния секретар на Министерския съвет през 2011 г.

Решения на Съвета за административната реформа: 2013 - 2015 г.

Функции

Съветът за административната реформа е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация.

Съветът за административната реформа има следните функции:

1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;

2. съгласува преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;

3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;

4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;

5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;

6. координира политиката за подобряване на административното обслужване и за намаляване на регулаторната тежест;

7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със:

а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво;

б) намаляването на регулаторната тежест за бизнеса;

в) административното обслужване;

г) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация;

 

Предстоящи заседания - дневен ред

Експертна мрежа за оценка на въздействието

Експертната мрежа за оценка на въздействието към Съвета за административната реформа, е създадена на заседанието на съвета, проведено на 14 юни 2022 г.

Структура и правила за работа

Правила за наблюдение на изпълнението на РМС 218 от 2022 г.

Основен състав на експертната мрежа

Работна група за прозрачност и достъп до информация

Съгласно решението по т. 6 от Протокола от заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 6 декември 2021 г. към съвета се създава работна група за прозрачност и достъп до информация.

Работна група за прозрачност и достъп до информация

Работна група за развитие на човешките ресурси

Работната група е създадена с Решение № 18 от 2022 г. по процедура за неприсъствено вземане на решения (Протокол № 75 от 20.07.2022 г.)

Структура, задачи и организация на работата

Поименен състав