Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по въпросите на социалното включване Национален съвет по въпросите на социалното включване

Председател/и

Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Членове

Мая Василева, заместник-министър на труда и социалната политика
Михаил Околийски, заместник-министър на здравеопазването
Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката
Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието
Георги Клисурски, заместник-министър на финансите
Ангелина Тодорова-Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Стоян Темелакиев, заместник-министър на вътрешните работи
Ирена Димитрова, заместник-министър на външните работи
Ирина Щонова, заместник-министър на икономиката и индустрията
Димитър Недялков, заместник-министър на транспорта и съобщенията
Виктор Стоянов, заместник-министър на културата
Иво Кацаров, заместник-министър на младежта и спорта
Ива Петрова, заместник-министър на енергетиката
Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма
Деян Стратев, заместник-министър на земеделието
Георги Ангелов, заместник-министър на иновациите и растежа
Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт
Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт
Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето
Надя Танева, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане
Милена Георгиева, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
Георги Йорданов, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания
Екатерина Асенова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Даниела Ушатова, Национално сдружение на общините в Република България
Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община
Мария Стойчева, председател на Общински съвет – Тетевен
Асия Гонева, Конфедерация на независимите синдикати в България
Антония Боянова, Конфедерация на труда "Подкрепа"
Стойчо Симов, Асоциация на индустриалния капитал в България
Жасмина Саръиванова, Българска стопанска камара
Цветан Симеонов, Българска търговско-промишлена палата
Румяна Георгиева, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Цветелина Хубенова, Съюз за стопанска инициатива
Емануил Паташев, Каритас България
Мария Желязкова, Европейска анти-бедност мрежа – България
Нели Петрова-Димитрова, Институт по социални дейности и практики
Мариана Тасева, Фондация "За нашите деца"
Гергана Енчева, Сдружение „Гаврош”
Стефан Мичев, Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Надежда Тодоровска, Български червен кръст
Георги Богданов, Национална мрежа за децата
Митко Доков, Фондация "Областен ромски съюз"
Георги Георгиев, Национален алианс за социална отговорност
Елена Кабакчиева, Фондация "Здраве и социално развитие"
Соня Владимирова, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Елица Димитрова, Българска академия на науките

Стратегически цели

Осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на социалното включване.

Секретариат

Секретариат:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция "Социално включване";

Тонислава Сотирова – началник на отдел "Политики за социално включване, децата и семейството"

·         За контакти - Ася Илиева, държавен експерт

·         Телефон: 02/ 8119 454

·         E-mail: Asya.Ilieva@mlsp.government.bg 

 

Функции

- Обсъжда предложения за стратегически приоритети в областта на социалното включване;

- Прави предложения за разработване проекти, стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи в областта на социалното включване и съдейства за координацията при тяхното разработване и изпълнение;

- Дава становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване;

- Подпомага сътрудничеството и консултацията с юридическите лица с нестопанска цел за формиране, провеждане и мониторнг на държавната политика по социално включване;

- Разработва, обсъжда и одобрява доклади, анализи и оценки на изпълнението на държавната политика по социално включване;

- Съдейства за мониторинга на изпълнението на държавната политика по социално включване;

- Предлага, обсъжда и одобрява мерки за подобряване на процесите на разработване, провеждане, мониторинг, оценка, консултация и координация на държавната политика по социално включване.

Акт за създаване

Постановление № 112 от 13 май 2009 г. за създаване на Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет

PRAVILNIK_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_Nacionalniq_syvet_po_vyprosite_na_socialnoto_vklucvane_kym_

ПМС №112 от 13 май 2009 г.

Постановление № 112 от 13 май 2009 г. за създаване на национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет